Blog

W murach poznań­skiej „Klau­dyn­ki”*, czy­li V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go, w pią­tek 2 lute­go odby­ły się zawo­dy pół­fi­na­ło­we 11. edy­cji kon­kur­su matematyczno-informatycznego KOALA dla szkół pod­sta­wo­wych Wielkopolski. 
W śro­dę 31 stycz­nia w sali sesyj­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Pozna­niu mia­ła miej­sce uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom Mate­ma­tycz­ne­go Kalen­da­rza Adwen­to­we­go, ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su dla szkół śred­nich. O kon­kur­sie opo­wia­dał dr Paweł Mlecz­ko z Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM (WMiI)). Wykład popu­lar­no­nau­ko­wy wygłosił… 
W dniu, w któ­rym w Kór­ni­ku odby­wał się Festi­wal Mate­ma­ty­ki, mia­ło też miej­sce pod­su­mo­wa­nie I edy­cji Kre­atyw­ne­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go MuMaK. O kuli­sach powsta­wa­nia zwy­cię­skiej pra­cy kon­kur­so­wej, czy­li sce­na­riu­sza gry miej­skiej pt. „Mate­ma­tycz­ne Kato­wi­ce”, oraz o reali­za­cji sce­na­riu­sza, czy grze miejskiej,… 
W sobo­tę 25 listo­pa­da 2023 w hali spor­to­wej Kór­nic­kie­go Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA w Kór­ni­ku odby­ła się II edy­cja Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki. Set­ki rodzin z dzieć­mi bra­ły aktyw­ny udział w inte­rak­tyw­nych zaję­ciach, któ­re opra­co­wa­li i przed­sta­wia­li, w roz­ryw­ko­wej for­mie, pasjonaci… 
Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się II Festi­wal Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku, wyda­rze­nie gro­ma­dzą­ce mło­dzież szkol­ną oraz rodzi­ny z dzieć­mi, pod­czas któ­re­go mogą rywa­li­zo­wać w grach i zaba­wach mate­ma­tycz­nych, roz­wią­zy­wać łami­głów­ki oraz brać udział w warsz­ta­tach popu­lar­no­nau­ko­wych. Zwia­stu­nem pla­no­wa­ne­go na 25 listo­pa­da wyda­rze­nia było…