Festiwal Matematyki 2022

Pierw­sza edy­cja Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku zgro­ma­dzi­ła ponad 1000 uczest­ni­ków i mia­ła rodzin­ny cha­rak­ter. Wyda­rze­nie sze­ro­ko komen­to­wa­ne było w mediach, m.in. przez Głos Wiel­ko­pol­ski. Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu i zapo­zna­nia się z pre­zen­ta­cją z Festi­wa­lu.