Festiwal Matematyki 2023

25 listo­pa­da 2023 w Kór­nic­kim Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA odby­ła się II edy­cja Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku. Oprócz sze­re­gu aktyw­no­ści, takich jak warsz­ta­ty, łami­głów­ki, poka­zy robo­tów, gry plan­szo­we, sztucz­ki kar­cia­ne, wysta­wa pla­ka­tów uka­zu­ją­cych zasto­so­wa­nia mate­ma­ty­ki w życiu, jak rów­nież kon­kur­sy z nagro­da­mi, szcze­gól­ną atrak­cją były eks­po­na­ty, któ­re Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie zaku­pi­ła od muzeum Mathe­ma­ti­kum w Gies­sen, a były to:
  • Wie­ża Hanoi
  • Inte­rak­tyw­ny stół ze światełkami
  • Stół z puz­zle­’a­mi i łamigłówkami.
Bar­dzo dzię­ku­je­my Sta­ro­ście Powia­tu Poznań­skie­go, panu Jano­wi Grab­kow­skie­mu, oraz Mar­szał­ko­wi Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, panu Mar­ko­wi Woź­nia­ko­wi, za obję­cie patro­na­tu hono­ro­we­go nad wyda­rze­niem, Poznań­skie­mu Oddzia­ło­wi Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Mate­ma­tycz­ne­go oraz Wydzia­ło­wi Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM za patro­nat mery­to­rycz­ny, a tak­że naszym partnerom:
  • Powia­to­wi Poznańskiemu,
  • Fun­da­cji Lotto,
  • pro­jek­to­wi Cyfro­wa Szko­ła Wiel­ko­pol­ska 2030,
  • Fun­da­cji PKO Ban­ku Polskiego,

dzię­ki któ­rym kolej­na edy­cja Festi­wa­lu była jesz­cze bar­dziej spek­ta­ku­lar­na od poprzedniej!

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Kór­nic­kie­mu Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA, któ­re gości­ło nas w swo­ich pro­gach, a tak­że ufun­do­wa­ło nagro­dy głów­ne w kon­kur­sie, któ­re będą cie­szyć zwy­cięz­ców aż przez sześć mie­się­cy! Dzię­ku­je­my rów­nież Bia­łej Damie, któ­ra zaszczy­ci­ła nas swo­ją obec­no­ścią i raczy­ła nas pysz­ny­mi jabł­ka­mi, a na pamiąt­kę roz­da­wa­ła zakład­ki do ksią­żek, któ­re star­szych uczest­ni­ków z pew­no­ścią zachę­cą do udzia­łu kon­kur­sach: Mate­ma­tycz­ny Kalen­darz Adwen­to­wy oraz MuMaK! Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się Agen­cji HANDS, któ­ra zor­ga­ni­zo­wa­ła całe wyda­rze­nie od stro­ny tech­nicz­nej, dba­jąc o naj­drob­niej­sze nawet szcze­gó­ły! Pod­czas Festi­wa­lu mia­ła rów­nież miej­sce pre­zen­ta­cja pro­jek­tu, któ­ry wygrał zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Zakła­dy Kór­nic­kie kon­kurs „MuMaK” na naj­lep­szy sce­na­riusz aktyw­no­ści edu­ka­cyj­nej mają­cej na celu roz­wój kom­pe­ten­cji mate­ma­tycz­nych. Peł­na pomy­słów dru­ży­na „Mate­macz­ki” z IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. gen. Sta­ni­sła­wa Macz­ka, pod opie­ką nauczy­ciel­ki, pani Kata­rzy­ny Traj­dos, twór­czo pode­szła do reali­za­cji zada­nia kon­kur­so­we­go i stwo­rzy­ła nie­zwy­kłą grę tere­no­wą „Mate­ma­tycz­ne Kato­wi­ce”. Wzię­ło w niej udział czter­na­ście czte­ro­oso­bo­wych dru­żyn, a naj­szyb­szy zespół poko­nał oko­ło dzie­się­cio­ki­lo­me­tro­wą tra­sę, roz­wią­zu­jąc sze­reg zadań i zaga­dek zlo­ka­li­zo­wa­nych przy naj­waż­niej­szych histo­rycz­nie obiek­tach, w 3 godzi­ny i 29 minut. W ten spo­sób uda­ło się zre­ali­zo­wać jesz­cze jeden cel pro­jek­tu – obok kształ­ce­nia sze­re­gu kom­pe­ten­cji i to nie tyl­ko mate­ma­tycz­nych – a mia­no­wi­cie roz­wi­ja­nie spraw­no­ści fizycz­nej! Gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łe­go pro­jek­tu i życzy­my wie­lu dal­szych sukcesów!

Organizator

Patroni merytoryczni

Patroni honorowi

Partnerzy