Festiwal Matematyki w Kórniku

Festi­wal Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku to cało­dnio­we wyda­rze­nie edu­ka­cyj­ne orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Zakła­dy Kór­nic­kie przy współ­pra­cy z Wydzia­łem Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM, na któ­re wstęp jest otwar­ty i bez­płat­ny dla wszystkich.

For­mu­ła: udział w atrak­cyj­nych aktyw­no­ściach, gro­ma­dze­nie pie­czą­tek za roz­wią­zy­wa­nie zadań i zdo­by­wa­nie nagród w dro­dze wymia­ny pie­czą­tek w tzw. „kawiar­ni szkockiej”.

Cel: prze­ka­zy­wa­nie idei mate­ma­tycz­nych nowy­mi, inte­rak­tyw­ny­mi i anga­żu­ją­cy­mi meto­da­mi. Edu­ka­cja włączająca.

Histo­ria: pierw­sza edy­cja Festi­wa­lu odby­ła się w 2022, ofe­ro­wa­ła 15 aktyw­no­ści i zgro­ma­dzi­ła ponad 1000 uczestników.

Festi­wal Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku to ini­cja­ty­wa uni­kal­na zarów­no w ska­li lokal­nej, jak i ogól­no­pol­skiej, któ­ra – oprócz walo­ru edu­ka­cyj­ne­go – ma tak­że aspekt akty­wi­za­cyj­ny, gdyż przy­czy­nia się do wyrów­ny­wa­nia szans lokal­nej spo­łecz­no­ści, a ponad­to wpi­su­je się w szer­szy pro­jekt, jakim jest budo­wa Muzeum Mate­ma­ty­ki w Kórniku.

Festiwal Matematyki 2024

Już teraz zapra­sza­my na III edy­cję Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku. O szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać bli­żej ter­mi­nu wydarzenia!