MuMa – Muzeum Matematyki w Kórniku

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

Nasi partnerzy

Mathematikum

Na 1200 metrach kwa­dra­to­wych znaj­du­je się ponad 170 eks­po­na­tów. Ofer­tę muzeum posze­rza wysta­wa objaz­do­wa, któ­rą moż­na zapro­sić do każ­de­go miej­sca w Euro­pie. Całość sta­no­wi atrak­cyj­ną pro­po­zy­cję, wzbo­ga­ca­ją­cą tury­stycz­ne i edu­ka­cyj­ne walo­ry regio­nu Hesji w Niemczech.

Momath

Natio­nal Museum of Mathe­ma­tics. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne, m.in. za wpływ na roz­wój lokal­nej spo­łecz­no­ści. Uho­no­ro­wa­ne tytu­ła­mi naj­bar­dziej fascy­nu­ją­ce­go muzeum w Nowym Jor­ku oraz naj­lep­sze­go muzeum dla dzie­ci. Orga­ni­zu­je wysta­wy okre­so­we, a tak­że kon­cer­ty i konferencje. 

Inspiracja
Wyzwa­nie

MuMa będzie nowo­cze­sną insty­tu­cją kul­tu­ry pro­mu­ją­cą mate­ma­ty­kę i uka­zu­ją­cą jej oddzia­ły­wa­nie na wszyst­kie dzie­dzi­ny życia. Chce­my odcza­ro­wać postrze­ga­nie Kró­lo­wej Nauk jako dys­cy­pli­ny trud­nej i nie­zro­zu­mia­łej. Pra­gnie­my poka­zać, że odkry­wa­nie tego, jak mate­ma­ty­ka wpły­wa na ota­cza­ją­cy nas świat, może być twór­czą i fascy­nu­ją­cą przygodą.

Ofer­ta edu­ka­cyj­na MuMy opar­ta będzie na doświad­cza­niu. Naszym gościom zaofe­ru­je­my eks­po­zy­cje inte­rak­tyw­ne, obiek­ty, któ­rych moż­na dotknąć, wypró­bo­wać ich dzia­ła­nie, zro­zu­mieć sens i odnieść go do rzeczywistości.

MuMa będzie pierw­szym tego typu obiek­tem w Pol­sce. Podob­ne, z któ­ry­mi nawią­za­li­śmy już współ­pra­cę, ist­nie­ją w Nowym Jor­ku oraz w nie­miec­kim Giessen. 

Rozbudzić pasję
Roz­wią­za­nie

Two­rzy­my miej­sce, w którym:

  • Mate­ma­ty­kę poka­że­my przez pry­zmat jej historii.
  • Tajem­ni­ce mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki oraz pra­wa fizy­ki będzie moż­na zgłę­biać poprzez zaba­wę i eksperymenty.
  • Jak w labo­ra­to­rium będą wypra­co­wy­wa­ne pro­jek­ty zmian w szkol­nej edu­ka­cji, by szkol­na mate­ma­ty­ka była bar­dziej, jak w MuMa.

MuMa sta­no­wić będzie zaple­cze meto­dycz­ne dla nauczy­cie­li i dostęp­ny dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, zbiór pasjo­nu­ją­cych eks­po­na­tów, dzię­ki któ­rym zgłę­bia­nie tajem­nic mate­ma­ty­ki sta­nie się eks­cy­tu­ją­cą przygodą.

Matematyka jest wszędzie
Kró­lo­wa

Walt Disney Con­cert Hall w Los Ange­les – budy­nek zapro­jek­to­wa­ny przez Fran­ka Gehry’ego

Wiel­ka fala w Kana­ga­wie – słyn­ny drze­wo­ryt autor­stwa Hoku­sa­ia Kat­su­shi­ki z nanie­sio­ną spi­ra­lą Fibonacciego 

Liście pal­my licu­ala cor­da­ta rosną­cej w tro­pi­kal­nych lasach Azji Południowo-Wschodniej

Galak­ty­ki Czuł­ki (lub Ante­ny) – zde­rza­ją­ce się galak­ty­ki NGC 4038 i NGC 4039

Wizu­ali­za­cja ludz­kie­go mózgu uzy­ska­na meto­dą obra­zo­wa­nia dyfu­zyj­ne­go MRI

Doświadczenie i nowoczesność
Inne muzea

Kwadratowe koła

Jaz­da na kwa­dra­to­wych kołach jest moż­li­wa – pod warun­kiem że tor jaz­dy skła­da się z cią­gu odwró­co­nych łuków krzy­wej łań­cu­cho­wej (fot. Owen and Aki, CC BY-NC-ND 2.0)

Niezwykłe bańki mydlane

Bań­ka mydla­na zawsze pró­bu­je ukształ­to­wać się w for­mie mini­ma­li­zu­ją­cej powierzch­nię i mak­sy­ma­li­zu­ją­cej sta­bil­ność, co jest źró­dłem jej odpor­no­ści na wstrzą­sy (fot. Mathematikum/Rolf K. Wegst)

Gigantyczna bańka mydlana

Jeden z naj­bar­dziej kom­plek­so­wych feno­me­nów matematyczno-fizycznych w ska­li makro. Moż­li­wość obser­wa­cji zja­wi­ska nie tyl­ko z zewnątrz, lecz tak­że od środ­ka (fot. Mathematikum/Rolf K. Wegst)

Aktualności