W murach poznań­skiej „Klau­dyn­ki”*, czy­li V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go, w pią­tek 2 lute­go odby­ły się zawo­dy pół­fi­na­ło­we 11. edy­cji kon­kur­su matematyczno-informatycznego KOALA dla szkół pod­sta­wo­wych Wielkopolski.

© Han­na Kuik

W zawo­dach uczest­ni­czy­ły dru­ży­ny z sze­ściu szkół:
• Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Kró­lo­wej Jadwi­gi w Jerzy­ko­wie (dwie drużyny),
• Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Straj­ku Dzie­ci Koź­miń­skich 1906/1907,
• Nie­pu­blicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej Verum et Bonum w Poznaniu,
• Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Jana Bogu­mi­ła Soko­łow­skie­go w Czeszewie,
• Poznań­skiej Ogól­no­kształ­cą­cej Szko­ły Muzycz­nej I Stop­nia nr 2 im. Tade­usza Szeligowskiego,
• Zespo­łu Szkół Spo­łecz­nych nr 1 im. św. Urszu­li Ledó­chow­skiej w Poznaniu.

Zestaw zadań skła­dał się z 8 zadań.

Oto tekst zada­nia pt. Kto okradł Koalę?

Pod­cią­giem z Zako­pa­ne­go wra­ca do Pozna­nia Koala Dys­kret­ny. Kie­dy pociąg zatrzy­mu­je się, wszy­scy wycho­dzą, a Koala stwier­dza, ze z jego waliz­ki znik­nę­ły taj­ne zesta­wy zadań na kon­kurs. Kil­ka godzin póź­niej na komi­sa­ria­cie poli­cjant Din­go prze­słu­chu­je czwór­kę wom­ba­tów, któ­rzy dzie­li­li prze­dział z Koalą.
Oto, co powiedzieli:
* Wom­bat Tasmań­ski: Jestem nie­win­ny. Koala czę­sto­wał euka­lip­tu­sem Wom­bat­ke Australię.
* Wom­bat Wło­cha­ty: Jestem nie­win­ny. Wom­bat­ka Wik­to­ria jest winna.
* Wom­bat­ka Wik­to­ria: Jestem nie­win­na. Koalę okra­dły dwa lub trzy wombaty.
* Wom­bat­ka Austra­lia: Jestem nie­win­na. Nie dosta­łam euka­lip­tu­sa od Koali Dyskretnego.
Poli­cjant ma na komi­sa­ria­cie sta­ry wario­graf, dzię­ki któ­re­mu usta­lił, ze dokład­nie trzy z powyż­szych zdań są praw­dzi­we, ale nie wie któ­re. Wia­do­mo, ze kra­dzie­ży nie doko­nał nikt spo­za prze­słu­cha­nej czwór­ki wom­ba­tów. Kto okradł Koalę? Podaj­cie wszyst­kie możliwości.

Oso­by, któ­re po roz­wią­za­niu zada­nia, będą zasta­na­wiać się nad pocho­dze­niem nazwi­ska, jakie nosił tytu­ło­wy Koala, zachę­ca­my, by zer­k­nę­ły na infor­ma­cje o kon­kur­sie na stro­nie inter­ne­to­wej.

***

Trze­ba dodać, że tego same­go dnia na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu rywa­li­zo­wa­ły dru­ży­ny w wer­sji kon­kur­su dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Co cie­ka­we, sześć z ośmiu zadań były iden­tycz­ne jak te dla szkół pod­sta­wo­wych, m.in. Kto okradł Koalę?

Naj­lep­sze trzy dru­ży­ny z obu wer­sji kon­kur­su będą rywa­li­zo­wać w finałach.
Zwy­cię­skie dru­ży­ny będą two­rzyć repre­zen­ta­cję Wiel­ko­pol­ski w zawo­dach międzyregionalnych.


* Patron­ką V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Pozna­niu jest Klau­dy­na Potoc­ka, uro­dzo­na w Kór­ni­ku w 1801 r.

Autor­ką rzeź­by Klau­dy­ny Potoc­kiej jest poznań­ska artyst­ka Ali­na Nowak.

Miej­sce zawo­dów nie jest przy­pad­ko­we. To w „Klau­dyn­ce” w 2014 roku naro­dził się dru­ży­no­wy kon­kurs z pogra­ni­cza mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki, w któ­rym roz­wią­zy­wa­nie zadań słu­ży kształ­ce­niu takie­go spo­so­bu myśle­nia, jaki okre­śla się cza­sa­mi przy­miot­ni­ka­mi: kom­bi­na­to­rycz­ne, algo­ryt­micz­ne i logiczne.


Pro­jekt MuMa jest part­ne­rem Konkursu.