Adres

Fun­da­cja Zakła­dy Kórnickie
al. Flen­sa 2b
62–035 Kórnik

Telefon

+48 61 898 02 91

E‑mail

redakcja@muma.edu.pl

Napisz do nas

    Ochrona danych osobowych

    Jeśli wyślesz do nas wia­do­mość, otrzy­ma­my Two­je dane oso­bo­we: poda­ny przez Cie­bie pod­pis i adres e‑mail oraz inne zawar­te w tre­ści Two­je­go maila. Admi­ni­stra­to­rem tych danych będzie Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie. We wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych możesz kon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Oso­bo­wych pod adre­sem iod@fzk.pl.