Obok Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki, dru­gą ini­cja­ty­wą pomy­sło­daw­ców MuMy jest Kre­atyw­ny Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny MuMaK. Do udzia­łu zapra­sza­my zespo­ły uczniów ze szkół śred­nich oraz zespo­ły stu­den­tów wyż­szych uczelni.

Mło­dzi pasjo­na­ci mate­ma­ty­ki mają za zada­nie opra­co­wać sce­na­riusz (gry, zajęć tere­no­wych, przed­sta­wie­nia teatral­ne­go, apli­ka­cji na smart­fon itp.), któ­re­go reali­za­cja była­by mate­ma­tycz­ną roz­ryw­ką dla ich rówieśników.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie kon­kur­su mumak.edu.pl

***

W pierw­szej edy­cji „MuMaK‑a” zwy­cię­żył zespół Mate­macz­ki repre­zen­tu­ją­cy IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. gen. Sta­ni­sła­wa Macz­ka w Kato­wi­cach. Alek­san­dra, Marian­na, Tomasz, Grze­gorz i Benia­min w twór­czy spo­sób połą­czy­li przy­wią­za­nie do rodzin­ne­go mia­sta i pasję mate­ma­tycz­ną, opra­co­wu­jąc sce­na­riusz gry tere­no­wej pt. „Mate­ma­tycz­ne Katowice”.

Opie­kun­ką zespo­łu była pani Kata­rzy­na Traj­dos (na zdję­ciu w pra­wym gór­nym naroż­ni­ku), nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki w IV Liceum, któ­ra w mailu wysła­nym do Fun­da­cji Zakła­dy Kór­nic­kie tak pisa­ła o grze, któ­ra odby­ła się 24 paź­dzier­ni­ka 2023 r.:

W grze wzię­ło udział 56 uczniów. (…) Gra bar­dzo się podo­ba­ła uczest­ni­kom, cze­go potwier­dze­niem jest pla­kat z opi­nia­mi uczest­ni­ków po grze. Zaba­wa była rewe­la­cyj­na, poka­zu­ją­ca jak moż­na łatwo wpleść mate­ma­ty­kę do życia codzien­ne­go i miejsc zwią­za­nych z histo­rią, archi­tek­tu­rą i kul­tu­rą mia­sta Kato­wi­ce. (…) Bar­dzo się cie­szy­my, że mogli­śmy dzię­ki Pań­stwu zor­ga­ni­zo­wać Grę Miej­ską „Mate­ma­tycz­ne Katowice”.

Part­ne­ra­mi kon­kur­su są Wydział Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu oraz Fun­da­cja Zakła­dy Kórnickie.