Każ­dy kalen­darz adwen­to­wy pełen jest nie­spo­dzia­nek. My od nie­dzie­li 3 grud­nia 2023 roku ser­wo­wać będzie­my codzien­nie wyjąt­ko­we zadanie. 

Tak o Mate­ma­tycz­nym Kalen­da­rzu Adwen­to­wym, czy­li inter­ne­to­wym kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym dla uczniów szkół śred­nich, piszą jego pomy­sło­daw­cy na stro­nie inter­ne­to­wej Kon­kur­su. To tam w okien­kach takich, jak na obraz­ku poni­żej, będą ukry­te mate­ma­tycz­ne zada­nia prze­zna­czo­ne na kolej­ne dni tego­rocz­ne­go adwentu.

W tym roku po raz pierw­szy do udzia­łu w Kon­kur­sie zapro­sze­ni są ucznio­wie z całej Polski.
Do udzia­łu w Kon­kur­sie moż­na zgła­szać się za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej. Zapi­sy już ruszyły!

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Konkursu.

Oto przy­kład zada­nia z jed­nej z poprzed­nich edy­cji Konkursu:

Do uło­że­nia kwa­dra­tu o wymia­rach 25 × 25 mamy do dys­po­zy­cji dowol­ną licz­bę pły­tek o wymia­rach: 1 × 1, 2 × 2, 1 × 14, 1 × 15, 1 × 16.
Licz­ba wyko­rzy­sta­nych pły­tek kwa­dra­to­wych może być równa:
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4;
E. 5.

Auto­rem zadań jest dr Bar­tło­miej Bzdę­ga, autor Kąci­ka począt­ku­ją­ce­go olim­pij­czy­ka w mie­sięcz­ni­ku „Del­ta”.

Uczest­ni­cy kon­kur­su będą mie­li codzien­nie pod­gląd na aktu­al­ne ran­kin­gi wyni­ków, zarów­no taki o zasię­gu ogól­no­pol­skim, jak i taki, gdzie dany uczest­nik będzie mógł porów­nać swój wynik z wyni­ka­mi innych uczniów ze szkół tego same­go powiatu.

Ser­wis inter­ne­to­wy Muzeum Mate­ma­ty­ki jest part­ne­rem Konkursu.

Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez Fun­da­cję Zakła­dy Kór­nic­kie oraz Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Nauki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Wielkopolskiego.