W pią­tek 22 mar­ca 2024 r. w Owiń­skach, w Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) dla Dzie­ci Nie­wi­do­mych, odby­ły się warsz­ta­ty łami­głów­ko­we, pro­wa­dzo­ne przez gru­pę ani­ma­to­rów pro­jek­tu MuMa.

Mło­dzież z klas 7. i 8. szko­ły pod­sta­wo­wej oraz kla­sy 1. liceum mia­ła oka­zję bawić się wie­żą Hanoi, grą Jupi oraz łami­głów­ka­mi roz­wi­ja­ją­cy­mi wyobraź­nię prze­strzen­ną, kre­atyw­ność i kształ­cą­cy­mi umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów (two­rze­nia strategii).

Jed­ną z łami­głó­wek przed­sta­wia­ją poniż­sze zdjęcia.

Foto­re­la­cję z warsz­ta­tów w Owiń­skach moż­na zoba­czyć na pro­fi­lu Fb Ośrod­ka: https://www.facebook.com/share/p/Y511vJx3EUx6Dpaf/

Za zapro­sze­nie MuMy do Ośrod­ka dzię­ku­je­my paniom Mag­da­le­nie Cie­siel­skiej i Marii Kaliszan-Kaźmierczak, któ­re na co dzień uczą mło­dzież matematyki.