Kreatywny Konkurs Matematyczny MuMaK

Mate­ma­tycz­ne wyzwa­nia nie nale­żą do naj­ła­twiej­szych, dla­te­go bar­dzo cie­szy­my się, że „MuMak” został uwień­czo­ny zwy­cię­stwem zdol­nej i kre­atyw­nej dru­ży­ny, któ­ra w twór­czy spo­sób połą­czy­ła przy­wią­za­nie do rodzin­ne­go mia­sta i pasję mate­ma­tycz­ną. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w naszym kon­kur­sie zwy­cię­żył pro­jekt „Mate­ma­tycz­ne Kato­wi­ce” zespo­łu Matemaczki.
Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w naszych zma­ga­niach dla miło­śni­ków przed­mio­tów ści­słych i zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nej – listo­pa­do­wej – edy­cji kon­kur­su. Będzie­my o niej infor­mo­wać na stro­nie mumak.edu.pl.