Nasz kon­kurs MuMak, czy­li Mło­dzież kre­atyw­nie o mate­ma­ty­ce był pre­zen­to­wa­ny 25 lute­go 2024 r. pod­czas XXXII Kra­jo­wej Kon­fe­ren­cji SNM w Opolu.

W dwóch warsz­ta­tach pt. Poprzez łami­głów­ki do myśle­nia algo­ryt­micz­ne­go uczest­ni­czy­li nauczy­cie­le szkol­ni i aka­de­mic­cy z róż­nych czę­ści Pol­ski. Uczest­ni­cy bawi­li się, poszu­ku­jąc wspól­nie roz­wią­zań kil­ku łami­głó­wek. Toczy­ły się też roz­mo­wy na temat moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia ele­men­tów naucza­nia łami­głów­ko­we­go na zaję­cia szkolne.

W kadrze zosta­ły uwiecz­nio­ne zma­ga­nia z łami­głów­ką o dobrym woja­ku Szwej­ku, któ­ry od swe­go prze­ło­żo­ne­go otrzy­mał roz­kaz: „Usta­wić rekru­tów tak, aby suma róż­nic ich wzro­stu była jak największa!”

Nauczy­cie­le otrzy­ma­li plan­sze naszej gry Gdzie jest meta? 
Wraz z łami­głów­ka­mi i grą zosta­nie roz­po­wszech­nio­na (wydru­ko­wa­na na plan­szy gry) infor­ma­cja o III edy­cji Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki w Kórniku

Mamy nadzie­ję, że nie­któ­rzy z uczest­ni­ków warsz­ta­tów będą dzie­lić się swo­imi pomy­sła­mi, by wzbo­ga­cać zaso­by ser­wi­su inter­ne­to­we­go MuMy.

***

Arty­kuł przed­sta­wia­ją­cy kon­kurs MuMaK uka­zał się w opol­skim cza­so­pi­śmie edu­ka­cyj­nym.