Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się II Festi­wal Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku, wyda­rze­nie gro­ma­dzą­ce mło­dzież szkol­ną oraz rodzi­ny z dzieć­mi, pod­czas któ­re­go mogą rywa­li­zo­wać w grach i zaba­wach mate­ma­tycz­nych, roz­wią­zy­wać łami­głów­ki oraz brać udział w warsz­ta­tach popularnonaukowych.

Zwia­stu­nem pla­no­wa­ne­go na 25 listo­pa­da wyda­rze­nia było to, co dzia­ło się w Biblio­te­ce Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM pod­czas Nocy Naukow­ców w dniu 29 września.

Kil­ka­dzie­siąt rodzin z dzieć­mi oraz grup dziew­cząt i chłop­ców ze star­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej odwie­dzi­ło nasze sta­no­wi­ska z łami­głów­ka­mi (wie­że Hanoi, zagad­ka z wyga­sza­niem świa­te­łek) oraz trój­wy­mia­ro­wy­mi kloc­ka­mi (kra­ta­mi).

Były tego wie­czo­ru takie chwi­le, że trze­ba było cze­kać cier­pli­wie w kolej­ce i obser­wo­wać, jak inni dobrze się bawią.
Uczest­ni­cy otrzy­ma­li w pre­zen­cie plan­szę naszej autor­skiej gry pt. Gdzie jest meta?