Opisy zajęć na stoiskach festiwalowych


nazwa sto­iskaopis zajęć
Ukła­dan­ki w rymowankachUłóż razem z nami zako­do­wa­ny w wier­szy­kach obra­zek! Przy­go­to­wa­li­śmy zada­nia o zróż­ni­co­wa­nym pozio­mie trud­no­ści, tak więc każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Zapra­sza­my do zaba­wy zarów­no dzie­ci jak i dorosłych.

Warsz­ta­ty robotówCelem warsz­ta­tów będzie poko­na­nie labi­ryn­tu przy wyko­rzy­sta­niu robota.

Uczest­ni­cy festi­wa­lu będą mogli spraw­dzić swo­je siły w pisa­niu pro­gra­mów. Nauczą się ste­ro­wa­nia jed­nym z robo­tów oraz prze­ćwi­czą algo­ryt­micz­ne myślenie.

Ori­ga­miOri­ga­mi jest to tra­dy­cyj­na japoń­ska sztu­ka skła­da­nia papie­ru. Pole­ga na skła­da­niu poje­dyn­czej kart­ki papie­ru w wymyśl­ne kształ­ty i figu­ry, bez wyko­ny­wa­nia żad­nych cięć czy klejenia.

Sztu­ka ori­ga­mi upra­wia­na jest w celu popra­wy kon­cen­tra­cji i sku­pie­nia, pozwa­la się wyci­szyć i doce­niać chwi­lę obec­ną, a tak­że wyzwa­la kreatywność.
Na sto­isku nauczy­my skła­dać wybra­ne mode­le ori­ga­mi oraz opo­wie­my, jak two­rzyć własne.

Ozo­bo­tyZostań eks­per­tem od Ozo­bo­tów. Odwiedź nasze sto­isko a nauczy­my Cię pro­gra­mo­wać małe, spryt­ne robo­ci­ki. Mamy zada­nia dla róż­nych grup wie­ko­wych i pozio­mów umiejętności.

Podej­mij wyzwa­nie – to wca­le nie jest takie trudne.

Labi­ryntLabi­rynt jest kon­struk­cją, zna­ną już od cza­sów sta­ro­żyt­nych. To wła­śnie w labi­ryn­cie zamiesz­ki­wał mitycz­ny Mino­taur. Czy potra­fił­byś uciec Minotaurowi?

Odwie­dza­jąc nasze sto­isko poznasz meto­dę wyj­ścia z każ­de­go labi­ryn­tu oraz spraw­dzisz go roz­po­czy­na­jąc od wylo­so­wa­ne­go miej­sca w labiryncie.

Gry plan­szo­weCzy gra bez kom­pu­te­ra może być peł­na emo­cji i nie­spo­dzie­wa­nych zwro­tów akcji?

Poznaj plan­szów­ki, w któ­rych wyka­żesz się swo­ją wie­dzą, spry­tem i umie­jęt­no­ścią dzia­ła­nia pod pre­sją czasu.

Wie­żaUczest­ni­cy budo­wać będą wie­żę z kolo­ro­wych kubecz­ków. Zaba­wa jed­nak nie jest tak pro­sta, jak mogło­by się wyda­wać: poza wyso­ko­ścią wie­ży, liczyć będzie się tak­że jej zgod­ność z poda­ny­mi instrukcjami…

Zbu­do­wa­nie jej według wska­zó­wek z pew­no­ścią będzie wyzwaniem.

Kawiar­nia SzkockaW latach trzy­dzie­stych dzia­ła­ła we Lwo­wie kawiar­nia „Szkoc­ka”, któ­ra była miej­scem spo­tkań mate­ma­ty­ków, w tym takich sław jak Ste­fan Banach, Sta­ni­sław Mazur, Sta­ni­sław Ulam, czy Wła­dy­sław Orlicz. Dla mate­ma­ty­ków była lep­szym miej­scem do nauko­wych debat niż sale uniwersyteckie.
W kawiar­nia­nej książ­ce mate­ma­ty­cy zapi­sy­wa­li pro­ble­my mate­ma­tycz­ne i wyzna­cza­li nagro­dy za ich roz­wią­za­nie. Na wzór tej kawiar­ni stwo­rzy­my w Kór­ni­ku miej­sce, gdzie będzie moż­na odpo­cząć, ale i pomy­śleć o matematyce.

Nazwa „kawiar­nia” jest umow­na – nie będzie w niej kawy, za to będą nagro­dy, na jakie moż­na wymie­nić pie­cząt­ki zdo­by­te za roz­wią­zy­wa­nie zadań w cza­sie festwia­lu. Będzie też moż­na usiąść przy sto­le i roz­wią­zać cie­ka­we zadanie.

Łami­głów­kiSześć zaga­dek i ukła­da­nek ze słyn­ne­go muzeum mate­ma­ty­ki „Mathe­ma­ti­kum” z Gies­sen. Jak uło­żyć z kloc­ków zada­ny kształt?

Przy łami­głów­kach dobrze będą się bawić wszy­scy, nie­za­leż­nie od wieku.

Sztucz­ki karcianeJak on to zro­bił? Takie pyta­nie czę­sto zada­je­my, gdy widzi­my ilu­zjo­ni­stę wyko­nu­ją­ce­go magicz­ną sztucz­kę. Oka­zu­je się, że cza­sa­mi odpo­wie­dzią jest matematyka.

Na sto­isku poka­że­my kil­ka magicz­nych sztu­czek, za któ­ry­mi sto­ją róż­ne cie­ka­we pomy­sły mate­ma­tycz­ne. Uczest­ni­cy festi­wa­lu będą mogli zgad­nąć, na czym opie­ra­ła się dana sztucz­ka, a następ­nie spró­bo­wać wyko­nać ją samodzielnie.

Labo­ra­to­rium statystyczneW labo­ra­to­rium sta­ty­stycz­nym bie­rze­my na warsz­tat kości do gry. Czy jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć, ile oczek wyrzu­ci­my suma­rycz­nie w kil­ku­dzie­się­ciu rzu­tach kością? Czy napraw­dę w co szó­stym rzu­cie dwie­ma kość­mi wypad­nie 7 oczek? Czy wiesz, jakie mate­ma­tycz­ne pra­wa kry­ją się za zwy­kłym rzu­tem kość­mi w Two­jej ulu­bio­nej grze planszowej?

Weź udział w praw­dzi­wych doświad­cze­niach mate­ma­tycz­nych i prze­ko­naj się sam.

Świa­teł­kaNaci­śnię­cie świa­teł­ka zmie­nia jego stan i stan świa­te­łek sąsied­nich. Zada­niem uczest­ni­ków będzie spra­wić, by wszyst­kie świa­teł­ka na sto­le były zapalone.
 
Poka­zy robotówUczest­ni­cy będą mogli obej­rzeć robo­ty wyko­rzy­sty­wa­ne w edu­ka­cji i spraw­dzić ich dzia­ła­nie. Dodat­ko­wo będzie moż­na zapo­znać się z ogól­no­do­stęp­ny­mi apli­ka­cja­mi do ste­ro­wa­nia nimi. Przed­sta­wio­ne zosta­nie też zasto­so­wa­nie robo­ty­ki pod kątem naucza­nia w szko­le podstawowej.

Na sto­isku zoba­czy­my też kil­ka robo­tów LEGO Mind­storms z wgra­ny­mi już pro­gra­ma­mi, któ­re będą uru­cho­mio­ne w for­mie pokazu.

Prze­kła­da­niecDziew­czę­ta i chłop­cy, któ­rzy lubią roz­ryw­kę zwa­ną „łama­niem gło­wy” zwy­kle dobrze bawią się wie­ża­mi Hanoi. W wer­sji festi­wa­lo­wej ten słyn­ny „prze­kła­da­niec” jest odwró­co­ny do góry nogami.
 
Sie­ciSpa­ce­ru­jąc po sie­ciach i wymie­nia­jąc się pro­sty­mi infor­ma­cja­mi, uczest­ni­cy doświad­czą, jak z cha­osu rodzi się porządek.
 
Pla­ka­ty Mathe­ma­ti­cal MomentsMate­ma­ty­ka jest – na co dzień nie­wi­dzial­nym – skład­ni­kiem nasze­go życia. Pla­ka­ty przed­sta­wia­ją róż­ne dzie­dzi­ny i sytu­acje życio­we, w któ­rych ze zdo­by­czy mate­ma­ty­ki korzystamy.