W śro­dę 31 stycz­nia w sali sesyj­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Pozna­niu mia­ła miej­sce uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom Mate­ma­tycz­ne­go Kalen­da­rza Adwen­to­we­go, ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su dla szkół średnich.

O kon­kur­sie opo­wia­dał dr Paweł Mlecz­ko z Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM (WMiI)).

Wykład popu­lar­no­nau­ko­wy wygło­sił dr Bar­tosz Naskręc­ki (WMiI UAM).

***

Naj­wię­cej punk­tów w kon­kur­sie (19) uzy­skał Julian Kuryłłowicz-Kaźmierczak, uczeń repre­zen­tu­ją­cy Nie­pu­blicz­ną Szko­łę Pod­sta­wo­wą im. Świę­tej Rodzi­ny w Poznaniu.

Zwy­cięz­cą kon­kur­su został Hubert Ple­wa, uczeń Tech­ni­kum Komu­ni­ka­cji z Pozna­nia, któ­ry roz­wią­zał popraw­nie 18 z 21 zadań konkursowych.
Na dru­gim stop­niu podium sta­nął Jędrzej Kol­ski, rów­nież uczeń Tech­ni­kum Komu­ni­ka­cji z Pozna­nia, któ­ry zdo­był 16 punktów.
Trze­cie miej­sce zaję­ła Nata­lia Bart­ko­wiak, uczen­ni­ca VIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, któ­ra zdo­by­ła 16 punktów.

Nagro­dy wrę­cza­li: pani Pau­li­na Stoch­nia­łek z Zarzą­du Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, dr Dariusz Grzy­bek, pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji Zakła­dy Kór­nic­kie oraz dr Paweł Mlecz­ko (WMIiI UAM).

***

Aby zna­leźć się w gro­nie lau­re­atów i wyróż­nio­nych trze­ba było roz­wią­zać przy­naj­mniej 7 zadań. Wśród nagro­dzo­nych było 10 dziew­cząt i 22 chłopców.

Naj­licz­niej repre­zen­to­wa­na szko­ła w tym gro­nie to Tech­ni­kum Komu­ni­ka­cji Zespo­łu Szkół Komu­ni­ka­cji im. Hipo­li­ta Cegiel­skie­go (8 osób), VIII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza (4 oso­by) i II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Dąbrów­ki w Gnieź­nie (3 osoby).

Wśród nagro­dzo­nych byli też ucznio­wie z Kali­sza i ze Śre­mu oraz przed­sta­wi­cie­le innych woje­wództw: gdań­skie­go (Gdańsk), łódz­kie­go (Klesz­czów), kujawsko-pomorskiego (Byd­goszcz), mało­pol­skie­go (Myśle­ni­ce), mazo­wiec­kie­go (Radom, War­sza­wa) i ślą­skie­go (Wodzi­sław Śląski).

Lista nagro­dzo­nych jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej kon­kur­su.


Kon­kurs był zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Zakła­dy Kór­nic­kie oraz Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Nauki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Wielkopolskiego.
Auto­rem zadań kon­kur­so­wych był dr Bar­tło­miej Bzdę­ga (WMiI UAM).
Ser­wis inter­ne­to­wy Muzeum Mate­ma­ty­ki był part­ne­rem Konkursu.