W dniu, w któ­rym w Kór­ni­ku odby­wał się Festi­wal Mate­ma­ty­ki, mia­ło też miej­sce pod­su­mo­wa­nie I edy­cji Kre­atyw­ne­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go MuMaK.

O kuli­sach powsta­wa­nia zwy­cię­skiej pra­cy kon­kur­so­wej, czy­li sce­na­riu­sza gry miej­skiej pt. „Mate­ma­tycz­ne Kato­wi­ce”, oraz o reali­za­cji sce­na­riu­sza, czy grze miej­skiej, któ­ra odby­ła się 24 paź­dzier­ni­ka 2023 r., opo­wia­da­li jej auto­rzy, Alek­san­dra, Marian­na, Tomasz, Grze­gorz i Benia­min, repre­zen­tu­ją­cy IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. gen. Sta­ni­sła­wa Macz­ka w Katowicach.

Na spo­tka­niu była też obec­na pani Kata­rzy­na Traj­dos, nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki i opie­kun­ka w konkursie.

Celem gry pt. „Mate­ma­tycz­ne Kato­wi­ce”, oprócz dobrej zaba­wy i zdro­wej rywa­li­za­cji, było zdo­by­wa­nie bez­po­śred­nich doświad­czeń w zakre­sie dostrze­ga­nia, przez pry­zmat histo­rii mia­sta, związ­ków mate­ma­ty­ki, zwłasz­cza geo­me­trii, z jego ukła­dem prze­strzen­nym i per­ła­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi oraz dosko­na­le­nie róż­nych spraw­no­ści (np. spo­strze­gaw­czo­ści, samo­dziel­no­ści, wytrzy­ma­ło­ści w wysił­ku fizycznym).

Uczest­ni­cy gry, spa­ce­ru­jąc w gru­pach uli­ca­mi mia­sta, roz­wią­zy­wa­li róż­ne­go rodza­ju zagad­ki i zada­nia mate­ma­tycz­ne o róż­nym pozio­mie trud­no­ści. Na przy­kład jed­no z wyzwań mate­ma­tycz­nych pole­ga­ło na obli­cza­niu war­to­ści wyra­żeń aryt­me­tycz­nych, zawie­ra­ją­cych loga­ryt­my. Nie­przy­pad­ko­wo to zada­nie umiej­sco­wio­no w pobli­żu sali kon­cer­to­wej Naro­do­wej Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Pol­skie­go Radia. Celem było pod­kre­śle­nie związ­ków muzy­ki i mate­ma­ty­ki, któ­re da się prze­cież opi­sać w języ­ku pro­por­cji liczb natu­ral­nych i zależ­no­ści wyra­zów cią­gów aryt­me­tycz­nych i geo­me­trycz­nych, a w kon­se­kwen­cji – logarytmów.

Innym zada­niem było zmie­rze­nie odle­gło­ści „od ostat­nie­go drze­wa na ul. Mariac­kiej przed kościo­łem Mariac­kim do scho­dów tego kościo­ła”. Jed­nost­ką mia­ru mia­ła być uśred­nio­na dłu­gość sto­py danej gru­py (auto­rzy zada­nia wcze­śniej wyko­na­li odpo­wied­nią licz­bę prób, by doko­nać „stan­da­ry­za­cji” jed­nost­ki, uży­wa­jąc wła­snych stóp i zde­cy­do­wa­li, że wynik pomia­ru uzna­ją za popraw­ny, gdy błąd względ­ny będzie nie więk­szy od 15%).

Ucznio­wie efek­ty nie­któ­rych ze swych dzia­łań musie­li doku­men­to­wać na zdję­ciach – liczył się każ­dy punkt. Do sumy punk­tów za zada­nia (mak­sy­mal­nie 42) były doli­cza­ne punk­ty za czas wyko­na­nia tych zadań. Ich licz­ba była funk­cją cza­su, wcze­śniej zde­fi­nio­wa­ną za pomo­cą tabe­li war­to­ści dla prze­dzia­łów czasu.

Naj­szyb­sza gru­pa poko­na­ła całą tra­sę (ok. 10 km) w cza­sie 3 godzin i 29 minut.

Pod­czas swo­jej pre­zen­ta­cji zwy­cięz­cy MuMaK‑a dzie­li­li się swo­ją wie­dzą na temat mate­ma­ty­ki, jaką moż­na „odczy­tać” z pro­jek­tów archi­tek­to­nicz­nych budyn­ków Biblio­te­ki Ślą­skiej czy Ślą­skie­go Urzę­du Wojewódzkiego.

Obec­ny na sali kon­fe­ren­cyj­nej Pre­zes Fun­da­cji Zakła­dy Kór­nic­kie, dr Dariusz Grzy­bek, obec­ni na sali pomy­sło­daw­cy Kon­kur­su, pro­fe­so­ro­wie i mate­ma­ty­cy oraz dzien­ni­ka­rze z podzi­wem i uzna­niem przy­słu­chi­wa­li się cie­ka­wej pre­zen­ta­cji mło­dzie­ży z Katowic.

Następ­nie był czas na skła­da­nie gra­tu­la­cji, wrę­cze­nie nagród i wyko­na­nie pamiąt­ko­wych zdjęć.

***

Dzień Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki był też oka­zją do ogło­sze­nia II edy­cji kon­kur­su MuMaK.

Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w konkursie.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej kon­kur­su.