Polityka prywatności

Wprowadzenie

Naszym celem jest nale­ży­te infor­mo­wa­nie Pań­stwa o spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych, szcze­gól­nie wobec tre­ści nowych prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, w tym roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE („RODO”). Z tego wzglę­du infor­mu­je­my o pod­sta­wach praw­nych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, spo­so­bach ich zbie­ra­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia, a tak­że o pra­wach pod­mio­tów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane oso­bo­we ozna­cza­ją infor­ma­cje o ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fizycz­nej. Prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych jest w zasa­dzie każ­da czyn­ność na danych oso­bo­wych, nie­za­leż­nie od tego, czy jest doko­ny­wa­na w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny czy nie, np. zbie­ra­nie, prze­cho­wy­wa­nie, utrwa­la­nie, porząd­ko­wa­nie, mody­fi­ko­wa­nie, prze­glą­da­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie, udo­stęp­nia­nie, ogra­ni­cza­nie, usu­wa­nie lub nisz­cze­nie. Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie, jako wydaw­ca ser­wi­su MuMa.pl, prze­twa­rza dane oso­bo­we w róż­nych celach, przy czym w zależ­no­ści od celu, zasto­so­wa­nie mogą mieć róż­ne spo­so­by zbie­ra­nia, pod­sta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia, wyko­rzy­sty­wa­nia, ujaw­nia­nia oraz okre­sy przechowywania.

Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści ma zasto­so­wa­nie do wszyst­kich przy­pad­ków, w któ­rych Fun­da­cja jest admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych i prze­twa­rza dane oso­bo­we. Doty­czy to zarów­no przy­pad­ków, w któ­rych Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bo­we pozy­ska­ne bez­po­śred­nio od oso­by, któ­rej dane doty­czą, jak i przy­pad­ków, w któ­rych dane oso­bo­we pozy­ska­ne zosta­ły z innych źró­deł. Fun­da­cja reali­zu­je swo­je obo­wiąz­ki infor­ma­cyj­ne w obu powyż­szych przy­pad­kach, okre­ślo­ne odpo­wied­nio w art. 13 i art. 14 RODO zgod­nie z tymi prze­pi­sa­mi. Poni­żej wska­zu­je­my peł­ne dane Fun­da­cji jako admi­ni­stra­to­ra danych osobowych:

Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie z sie­dzi­bą w 62–035 Kór­nik, al. Flen­sa 2B wpi­sa­na do reje­stru sądo­we­go KRS pod nume­rem 0000120123, posia­da­ją­ca NIP: 777–26-72–430. Oso­bą odpo­wie­dzial­ną za ochro­nę danych oso­bo­wych jest Danu­ta Podo­lak (adres e‑mail: danuta@fzk.pl), inspek­tor ochro­ny danych osobowych.

W jaki sposób i jakiego typu dane osobowe przetwarza Fundacja?

Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie, wydaw­ca ser­wi­su MuMa.pl, prze­twa­rza dane osób fizycz­nych odwie­dza­ją­cych wspo­mnia­ną stro­nę inter­ne­to­wą i korzy­sta­ją­cych za jej pośred­nic­twem z usług świad­czo­nych przez Fun­da­cję dro­gą elek­tro­nicz­ną. MuMa.pl ogra­ni­cza zbie­ra­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie infor­ma­cji o jego użyt­kow­ni­kach do nie­zbęd­ne­go mini­mum, wyma­ga­ne­go do świad­cze­nia na ich rzecz usług na pożą­da­nym pozio­mie, sto­sow­nie do art. 18 usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elektroniczną.

Cookies (ciasteczka)

W ogra­ni­czo­nym zakre­sie może­my zbie­rać dane oso­bo­we auto­ma­tycz­nie za pośred­nic­twem pli­ków cookies znaj­du­ją­cych się w ser­wi­sie MuMa.pl. Cookies to małe pli­ki tek­sto­we zapi­sy­wa­ne na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka lub innym urzą­dze­niu mobil­nym w cza­sie korzy­sta­nia przez nie­go z ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Pli­ki te słu­żą m.in. do korzy­sta­nia z róż­nych funk­cji prze­wi­dzia­nych na danej stro­nie inter­ne­to­wej lub do potwier­dze­nia, że dany użyt­kow­nik widział okre­ślo­ne tre­ści na tej stro­nie. Wśród pli­ków cookies wyróż­nić moż­ne te, któ­re są nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia ser­wi­su MuMa.pl. Nale­żą­ce do tej kate­go­rii pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są, aby zapewnić:

 • utrzy­ma­nie sesji użytkownika;
 • zapi­sa­nie sta­nu sesji użytkownika;
 • umoż­li­wie­nie auto­ry­za­cji z wyko­rzy­sta­niem ser­wi­su logowania;
 • moni­to­ring dostęp­no­ści usług.

Kolej­na kate­go­ria pli­ków cookies to pli­ki, któ­re wpraw­dzie nie są nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z ser­wi­su, ale uła­twia­ją korzy­sta­nie z nie­go. Wyko­rzy­stu­je się je, aby umożliwić:

 • zapa­mię­ta­nie wybo­ru użyt­kow­ni­ka w kwe­stii zaprze­sta­nia wyświe­tla­nia wybra­ne­go komu­ni­ka­tu lub wyświe­tle­nia go okre­ślo­ną licz­bę razy;
 • przy­wró­ce­nie sesji użytkownika;
 • spraw­dze­nie, czy zapis do pli­ków cookies funk­cjo­nu­je prawidłowo;
 • umoż­li­wie­nie auto­ma­tycz­ne­go zalo­go­wa­nia do pro­duk­tu (opcja „zapa­mię­taj mnie”);

Ser­wis MuMa.pl korzy­sta też z usług pod­mio­tów trze­cich, któ­rych lista sta­le zmie­nia się, a któ­re wyko­rzy­stu­ją pli­ki cookies w nastę­pu­ją­cych celach:

 • moni­to­ro­wa­nie ruchu na naszej stro­nie WWW;
 • zbie­ra­nie ano­ni­mo­wych, zbior­czych sta­ty­styk, któ­re pozwa­la­ją nam zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z naszej stro­ny inter­ne­to­wej i umoż­li­wia­ją nam cią­głe dosko­na­le­nie naszych produktów;
 • usta­la­nie licz­by ano­ni­mo­wych użyt­kow­ni­ków stro­ny WWW;
 • kon­tro­lo­wa­nie jak czę­sto poka­zy­wa­na jest użyt­kow­ni­kom wybra­na treść;
 • kon­tro­lo­wa­nie jak czę­sto użyt­kow­ni­cy wybie­ra­ją daną usługę;
 • inte­gra­cja z ser­wi­sa­mi społecznościowymi;

Wśród pod­mio­tów tych w dacie spo­rzą­dze­nia niniej­sze­go doku­men­tu zaliczamy:

Użyt­kow­nik może zarzą­dzać pli­ka­mi cookies wyko­rzy­sty­wa­ny­mi przez ser­wis lub przez jakich­kol­wiek innych zewnętrz­nych dostaw­ców, zmie­nia­jąc usta­wie­nia swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Fun­da­cja zastrze­ga jed­no­cze­śnie, że po odrzu­ce­niu pli­ków cookies nie­któ­re funk­cje ofe­ro­wa­ne przez ser­wis MuMa.pl mogą nie dzia­łać pra­wi­dło­wo, a nawet w nie­któ­rych przy­pad­kach wią­że się to z cał­ko­wi­tym unie­moż­li­wie­niem korzy­sta­nia z wybra­ne­go ele­men­tu serwisu.

Logi dostępowe

Zbie­ra­my infor­ma­cje doty­czą­ce korzy­sta­nia z ser­wi­su przez jego użyt­kow­ni­ków oraz ich adre­sy IP w opar­ciu o ana­li­zę logów dostę­po­wych. Infor­ma­cje te wyko­rzy­stu­je­my w dia­gno­zo­wa­niu pro­ble­mów zwią­za­nych z pra­cą ser­we­ra, ana­li­zą ewen­tu­al­nych naru­szeń bez­pie­czeń­stwa oraz w zarzą­dza­niu stro­ną WWW. Adres IP jest wyko­rzy­sty­wa­ny przez nas nad­to w celach sta­ty­stycz­nych, tj. do gro­ma­dze­nia i ana­li­zy danych demo­gra­ficz­nych osób odwie­dza­ją­cych witry­nę (np. infor­ma­cji o regio­nie, z któ­re­go nastą­pi­ło połą­cze­nie). Na pod­sta­wie uzy­ska­nych w poda­ny wyżej spo­sób infor­ma­cji w szcze­gól­nych przy­pad­kach spo­rzą­dza­ne są zbior­cze, ogól­ne zesta­wie­nia sta­ty­stycz­ne, ujaw­nia­ne oso­bom trze­cim, współ­pra­cu­ją­cym z nami. Obej­mu­ją one zwy­kle infor­ma­cje o oglą­dal­no­ści ser­wi­su. Zesta­wie­nia te nie zawie­ra­ją jed­nak, co pod­kre­śla­my, żad­nych danych pozwa­la­ją­cych na iden­ty­fi­ka­cję (okre­śle­nie toż­sa­mo­ści) dane­go użyt­kow­ni­ka ser­wi­su MuMa.pl.

Infor­mu­je­my jed­no­cze­śnie, że może­my zostać zobo­wią­za­ni do ujaw­nie­nia infor­ma­cji doty­czą­cych nume­ru IP dane­go użyt­kow­ni­ka ser­wi­su MuMa.pl na żąda­nie upraw­nio­nych do tego – w opar­ciu obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy praw­ne – orga­nów pań­stwa w związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi przez nie postępowaniami.

Pozostałe dane

Co do zasa­dy bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o użyt­kow­ni­kach, takie jak adre­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub inne dane oso­bo­we, zbie­ra­my tyl­ko w takich przy­pad­kach, gdy jest to rze­czy­wi­ście nie­zbęd­ne do świad­cze­nia danej usłu­gi, np. przy sub­skry­bo­wa­niu bez­płat­nych new­slet­te­rów, przy bada­niach ankie­to­wych czy w for­mu­la­rzach zamówień.

Podstawy prawne przetwarzania

W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w związ­ku z korzy­sta­niem przez użyt­kow­ni­ków z ser­wi­su MuMa.pl może­my mieć do czy­nie­nia z róż­ny­mi rodza­ja­mi pod­staw praw­nych prze­twa­rza­nia, w zależ­no­ści od kate­go­rii danych oso­bo­wych, któ­re prze­twa­rza­my i celu przetwarzania.

Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych osób fizycz­nych opie­ra się na:

 • uspra­wie­dli­wio­nym inte­re­sie Fun­da­cji jako admi­ni­stra­to­ra danych (np. w zakre­sie two­rze­nia bazy danych, czyn­no­ści ana­li­tycz­nych i pro­fi­lu­ją­cych, w tym czyn­no­ści dot. ana­li­zy korzy­sta­nia z pro­duk­tów, mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go pro­duk­tów wła­snych, zabez­pie­cze­niu doku­men­ta­cji na potrze­by obro­ny przed ewen­tu­al­ny­mi rosz­cze­nia­mi lub na potrze­by docho­dze­nia roszczeń).
 • wyra­żo­nej zgo­dzie w przy­pad­ku, gdy o wyra­że­nie takiej zgo­dy zwró­ci­li­śmy się do oso­by, któ­rej dane dotyczą;
 • zawar­tej umowie;
 • obo­wiąz­kach wyni­ka­ją­cych z pra­wa (np. pra­wa podat­ko­we­go lub prze­pi­sów o rachunkowości).

Wska­zu­je­my, iż w przy­pad­ku usług ofe­ro­wa­nych bez­po­śred­nio dziec­ku zgod­ne z pra­wem jest prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych dziec­ka, któ­re ukoń­czy­ło 16 lat. Jeże­li dziec­ko nie ukoń­czy­ło 16 lat, takie prze­twa­rza­nie jest zgod­ne z pra­wem wyłącz­nie w przy­pad­kach, gdy zgo­dę wyra­zi­ła oso­ba spra­wu­ją­ca wła­dzę rodzi­ciel­ską lub opie­kę nad dziec­kiem, oraz wyłącz­nie w zakre­sie wyra­żo­nej zgody.

Infor­ma­cje, któ­re gro­ma­dzi­my w związ­ku z korzy­sta­niem z ser­wi­su MuMa.pl mogą być prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, jed­nak­że nie będzie to wywo­ły­wać wobec oso­by fizycz­nej żad­nych skut­ków praw­nych lub w podob­ny spo­sób istot­nie wpły­wać na jej sytuację.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki może­my prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jest uza­leż­nio­ny od pod­sta­wy praw­nej sta­no­wią­cej legal­ną prze­słan­kę prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję. W obo­wią­zu­ją­cej w Fun­da­cji poli­ty­ce ochro­ny danych oso­bo­wych okre­śla­my, że nigdy nie wol­no nam prze­twa­rzać danych oso­bo­wych ponad okres dłuż­szy niż wyni­ka to z pod­staw praw­nych. Sto­sow­nie do tego infor­mu­je­my, że:

 • w przy­pad­ku, gdy Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bo­we na pod­sta­wie zgo­dy, okres prze­twa­rza­nia trwa do momen­tu wyco­fa­nia tej zgo­dy przez użytkownika;
 • w przy­pad­ku, gdy Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bo­we na pod­sta­wie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra danych, okres prze­twa­rza­nia trwa do momen­tu usta­nia ww. inte­re­su (np. okres przedaw­nie­nia rosz­czeń cywil­no­praw­nych) lub do momen­tu sprze­ci­wie­nia się oso­by, któ­rej dane doty­czą, dal­sze­mu takie­mu prze­twa­rza­niu – w sytu­acjach, gdy sprze­ciw taki zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa przysługuje;
 • w przy­pad­ku, gdy Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bo­we, ponie­waż jest to koniecz­ne z uwa­gi na obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, okre­sy prze­twa­rza­nia danych w tym celu okre­śla­ją te przepisy;
 • w przy­pad­ku bra­ku kon­kret­nych wymo­gów praw­nych lub umow­nych pod­sta­wo­wy okres prze­cho­wy­wa­nia danych w przy­pad­ku zapi­sów i innej doku­men­ta­cji dowo­do­wej spo­rzą­dzo­nej w trak­cie wyko­ny­wa­nia umo­wy mak­sy­mal­nie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Prze­ka­zu­je­my dane oso­bo­we innym pod­mio­tom wyłącz­nie, gdy zezwa­la­ją nam na to prze­pi­sy pra­wa. W takim przy­pad­ku, w ewen­tu­al­nej sto­sow­nej umo­wie zawie­ra­nej z pod­mio­tem trze­cim prze­wi­du­je­my posta­no­wie­nia i mecha­ni­zmy bez­pie­czeń­stwa w celu ochro­ny danych oraz zacho­wa­nia naszych stan­dar­dów w zakre­sie ochro­ny danych, ich pouf­no­ści i bez­pie­czeń­stwa. Nie udo­stęp­nia­my danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych, lecz jedy­nie w zakre­sie nie­zbęd­nym do pro­wa­dze­nia ser­wi­su MuMa.pl, któ­re wyma­ga korzy­sta­nia z usług fir­my hostin­go­wej i agen­cji inte­rak­tyw­nej pro­jek­tu­ją­cej stro­ny internetowe.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Oso­by fizycz­ne mają okre­ślo­ne pra­wa doty­czą­ce swo­ich danych oso­bo­wych, a Fun­da­cja jako admi­ni­stra­tor danych odpo­wia­da za reali­za­cję tych praw zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa. W przy­pad­ku wszel­kich pytań i próśb doty­czą­cych zakre­su i reali­za­cji praw, a tak­że w celu skon­tak­to­wa­nia się z nami wła­śnie w celu sko­rzy­sta­nia z okre­ślo­ne­go upraw­nie­nia w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych pro­si­my o kon­takt pod adre­sem e‑mail: danuta@fzk.pl. Zastrze­ga­my sobie pra­wo reali­za­cji poniż­szych upraw­nień po pozy­tyw­nym zwe­ry­fi­ko­wa­niu toż­sa­mo­ści oso­by ubie­ga­ją­cej się o doko­na­nie danej czynności.

Pra­wa przy­zna­ne oso­bom fizycz­nym, dostęp­ne w zakre­sie, w jakim jest to moż­li­we oraz z wyjąt­kiem przy­pad­ków, w któ­rych jest to ogra­ni­czo­ne przez obo­wią­zu­ją­ce pra­wo, są następujące:

 • pra­wo dostę­pu – pra­wo do bycia infor­mo­wa­nym oraz żąda­nia dostę­pu do prze­twa­rza­nych przez nas danych osobowych;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia lub zmia­ny – pra­wo do żąda­nia popra­wie­nia, zmia­ny lub zak­tu­ali­zo­wa­nia danych oso­bo­wych, jeśli są one nie­do­kład­ne lub niepełne;
 • pra­wo do usu­nię­cia – pra­wo do żąda­nia usu­nię­cia danych osobowych;
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia – pra­wo do żąda­nia zaprze­sta­nia przez nas tym­cza­so­wo lub na sta­łe prze­twa­rza­nia wszyst­kich lub czę­ści danych osobowych;
 • pra­wo do sprzeciwu: 
  • pra­wo do sprze­ci­wu, w dowol­nym momen­cie, wobec prze­twa­rza­nia przez nas danych oso­bo­wych z przy­czyn odno­szą­cych się do kon­kret­nych sytuacji;
  • pra­wo sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych do celów mar­ke­tin­gu bezpośredniego;
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych – pra­wo do zażą­da­nia kopii elek­tro­nicz­nej danych oso­bo­wych lub prze­ka­za­nia ich w celu wyko­rzy­sta­nia przez stro­ny trzecie;
 • pra­wo do odmo­wy bycia przed­mio­tem auto­ma­tycz­nie podej­mo­wa­nych decy­zji – pra­wo do nie­pod­le­ga­nia decy­zjom opar­tym wyłącz­nie na auto­ma­tycz­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu, jeśli dana decy­zja może powo­do­wać dla użyt­kow­ni­ka skut­ki praw­ne lub mieć podob­ny efekt.

Dostęp do danych osobowych

Oso­by fizycz­ne mają pra­wo dostę­pu do danych, któ­re prze­cho­wu­je­my jako admi­ni­stra­tor danych. Pra­wo to moż­na wyko­ny­wać poprzez wysła­nie e‑maila na adres: danuta@fzk.pl.

Zmiana/Poprawienie danych osobowych

Zmia­ny, w tym zak­tu­ali­zo­wa­na swo­ich danych oso­bo­wych, któ­re prze­twa­rza Fun­da­cja, moż­na doko­nać poprzez wysła­nie maila na adres e‑mai: danuta@fzk.pl lub – w odpo­wied­nich przy­pad­kach – skon­tak­to­wa­nie się z nami za pośred­nic­twem odpo­wied­niej stro­ny reje­stra­cji lub zmia­nę danych oso­bo­wych prze­cho­wy­wa­nych w odpo­wied­nich apli­ka­cjach, w któ­rych doko­na­no rejestracji.

Wycofanie zgody

W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych na pod­sta­wie zgo­dy oso­by fizycz­ne mają pra­wo w dowol­nej chwi­li wyco­fać tę zgo­dę. Infor­mu­je­my o tym pra­wie w każ­dym momen­cie zbie­ra­nia zgód i umoż­li­wia­my wyco­fa­nie zgo­dy w tak łatwy spo­sób, jak jej udzie­lo­no. W bra­ku odmien­nej infor­ma­cji, to zna­czy, jeśli nie poda­li­śmy inne­go adre­su czy nume­ru kon­tak­to­we­go celem wyco­fa­nia zgo­dy, pro­si­my o prze­sła­nie do nas maila na adres danuta@fzk.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Oso­by fizycz­ne mają pra­wo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych w dowol­nej chwi­li, ze wzglę­du na ich szcze­gól­ną sytu­ację, chy­ba że prze­twa­rza­nie jest wyma­ga­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi prawa.

Oso­ba fizycz­na może wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia jej danych oso­bo­wych, gdy:

 • prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odby­wa się na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su lub dla celów sta­ty­stycz­nych, a sprze­ciw jest uza­sad­nio­ny przez szcze­gól­ną sytu­ację, w któ­rej się znalazła;
 • dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym są pro­fi­lo­wa­ne dla tego celu.

Z pra­wa sprze­ci­wu moż­na sko­rzy­stać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odnie­sie­niu do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych pod­po­wia­da­my, że przy­słu­gu­je ono np., gdy dana oso­ba zauwa­ży, że jej dane są nie­pra­wi­dło­we. Wów­czas może żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych na okres pozwa­la­ją­cy nam spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przy­pad­ku chę­ci reali­za­cji tych praw nale­ży wysłać maila na adres danuta@fzk.pl.

Z pra­wa do usu­nię­cia danych moż­na sko­rzy­stać np. gdy dane oso­by fizycz­nej nie będą już nie­zbęd­ne do celów, dla któ­rych zosta­ły zebra­ne przez Fun­da­cję albo gdy oso­ba fizycz­na wyco­fa swo­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych przez Fun­da­cję. Nad­to, w przy­pad­ku, gdy oso­ba fizycz­na zgło­si sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia jej danych lub gdy jej dane będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem. Dane powin­ny być rów­nież usu­nię­te w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­su prawa.

Z kolei pra­wo do prze­no­sze­nia danych przy­słu­gu­je wów­czas, gdy prze­twa­rza­nie danych oso­by odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy oso­by fizycz­nej lub umo­wy zawar­tej z nią oraz, gdy prze­twa­rza­nie to odby­wa się w spo­sób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie jakich­kol­wiek pytań, zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych tre­ści niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści lub spo­so­bu, w jaki prze­twa­rza­my dane oso­bo­we, pro­si­my o prze­sła­nie maila wraz ze szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi na adres: danuta@fzk.pl.

Wszel­kie otrzy­ma­ne e‑maile zosta­ną roz­pa­trzo­ne i udzie­li­my na nie odpowiedzi.

Oso­by, któ­rych dane oso­bo­we prze­twa­rza Fun­da­cja, mają rów­nież pra­wo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

Natu­ral­nie, nie ogra­ni­cza­my kon­tak­tu z nami i umoż­li­wia­my kon­takt bez­po­śred­ni w sie­dzi­bie Fun­da­cji, a tak­że kon­takt listo­wy (pocz­tą) lub kon­takt tele­fo­nicz­ny i w tym celu poda­je­my poniż­sze dane kontaktowe:

Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie
al. Flen­sa 2B
62–035 Kór­nik
Tel. 61 898 02 91

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej polityki prywatności?

Zobo­wią­zu­je­my się do regu­lar­ne­go prze­glą­du niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści i jej zmia­ny w sytu­acji, gdy oka­że się to nie­zbęd­ne lub pożą­da­ne z uwa­gi na: nowe prze­pi­sy pra­wa, nowe wytycz­ne orga­nów odpo­wie­dzial­nych za nad­zór nad pro­ce­sa­mi ochro­ny danych oso­bo­wych, naj­lep­sze prak­ty­ki sto­so­wa­ne w obsza­rze ochro­ny danych oso­bo­wych. Zastrze­ga­my rów­nież moż­li­wość zmia­ny niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści w przy­pad­ku zmian tech­no­lo­gii, przy któ­rej wyko­rzy­sta­niu prze­twa­rza­my dane oso­bo­we (o ile zmia­na jej wpły­wa na brzmie­nie niniej­sze­go doku­men­tu), a tak­że w razie zmia­ny spo­so­bów, celów lub pod­staw praw­nych prze­twa­rza­nia przez nas danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochro­na danych oso­bo­wych naszych użyt­kow­ni­ków. Wdra­ża­my odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne, aby chro­nić Two­je dane oso­bo­we, jed­nak pamię­taj, że żaden sys­tem nigdy nie jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny. Wdro­ży­li­śmy róż­ne zasa­dy, takie jak pseu­do­ni­mi­za­cja, szy­fro­wa­nie, poli­ty­ki regu­lu­ją­ce dostęp oraz prze­cho­wy­wa­nie, aby chro­nić przed nie­au­to­ry­zo­wa­nym dostę­pem oraz nie­po­trzeb­nym prze­cho­wy­wa­niem danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ka w naszych systemach.

Niniej­sza Poli­ty­ka wcho­dzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.