Regulamin strony internetowej „MuMa.edu.pl”

Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasa­dy korzy­sta­nia z ser­wi­su inter­ne­to­we­go „MuMa.edu.pl” oraz z dostęp­nych w ser­wi­sie usług świad­czo­nych dro­gą elektroniczną.

I. Przed­miot Serwisu

1. Ser­wis inter­ne­to­wy „MuMa.edu.pl” (dalej „Ser­wis”) jest stwo­rzo­ny i pro­wa­dzo­ny w ramach pro­jek­tu pt. „Muzeum Mate­ma­ty­ki”, zwa­ne­go dalej „Pro­jek­tem”, któ­re­go celem jest roz­wi­ja­nie wśród miesz­kań­ców Pol­ski wie­dzy i umie­jęt­no­ści matematycznych.

2. Orga­ni­za­to­rem Pro­jek­tu oraz admi­ni­stra­to­rem Ser­wi­su jest Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie z sie­dzi­bą w Kór­ni­ku, Al. Flen­sa 2B, 62–035 Kór­nik, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­biorstw pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, Wydział VIII Gospo­dar­czy KRS pod nume­rem 0000120123, zwa­na dalej Administratorem.

II. Usłu­gi świad­czo­ne dro­gą elektroniczną

1. Warun­kiem korzy­sta­nia z Ser­wi­su i dostęp­nych w nim usług jest prze­strze­ga­nie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu. Posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu wią­żą użyt­kow­ni­ków od chwi­li, w któ­rej zaczę­li korzy­stać z Ser­wi­su, o czym Admi­ni­stra­tor nie ma obo­wiąz­ku ich dodat­ko­wo infor­mo­wać lub uprzedzać.

2. Tech­nicz­nym warun­kiem korzy­sta­nia z Ser­wi­su jest uży­wa­nie urzą­dze­nia z prze­glą­dar­ką inter­ne­to­wą, dostę­pem do Inter­ne­tu i wyświe­tla­czem o wymia­rach co naj­mniej 300 × 300px.

3. Nie­któ­re funk­cje lub dostęp­ne w Ser­wi­sie usłu­gi mogą nie dzia­łać lub dzia­łać mniej płyn­nie w prze­glą­dar­kach blo­ku­ją­cych cia­stecz­ka (cookies).

4. Do korzy­sta­nia z usług new­slet­te­ra Ser­wi­su i ewen­tu­al­nych innych usług, przy któ­rych wyraź­nie to zastrze­żo­no, potrzeb­na jest dzia­ła­ją­ca skrzyn­ka mailowa.

5. Jeśli Regu­la­min nie sta­no­wi ina­czej, korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w Ser­wi­sie jest bez­płat­ne i nie wyma­ga zawar­cia umowy.

6. Admi­ni­stra­tor nie gwa­ran­tu­je popraw­ne­go dzia­ła­nia Ser­wi­su i nie odpo­wia­da za szko­dy spo­wo­do­wa­ne uster­ka­mi lub prze­rwa­mi w dzia­ła­niu Serwisu.

7. Opro­gra­mo­wa­nie Ser­wi­su może zapi­sy­wać na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka pli­ki cookies zgod­nie z poli­ty­ką pry­wat­no­ści Serwisu.

8. Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z Ser­wi­su na wła­sny koszt i ryzyko.

9. Admi­ni­stra­tor świad­czy dro­gą elektroniczną:

 • usłu­gę newslettera;
 • usłu­gi zdal­ne­go dostę­pu mate­ria­łów publi­ko­wa­nych w Serwisie;
 • usłu­gi uła­twia­ją­ce znaj­do­wa­nie i prze­glą­da­nie mate­ria­łów archiwalnych;
 • inne usłu­gi, zwią­za­ne z pozo­sta­ły­mi funk­cja­mi Ser­wi­su. – zwa­ne razem “Dostęp­ny­mi w Ser­wi­sie Usługami”.

III. Zasa­dy korzy­sta­nia z Serwisu

1. Zabra­nia się korzy­sta­nia z Ser­wi­su i Dostęp­nych w Ser­wi­sie Usług w spo­sób sprzecz­ny z pra­wem lub naru­sza­ją­cy dobre obyczaje.

2. W szcze­gól­no­ści zabra­nia się korzy­stać z Ser­wi­su i Dostęp­nych w Ser­wi­sie Usług w spo­sób mogą­cy spo­wo­do­wać prze­rwę w dzia­ła­niu Ser­wi­su, jego nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie lub nie­upraw­nio­ny dostęp do danych.

3. Zasa­dy publi­ko­wa­nia w Ser­wi­sie nad­sy­ła­nych mate­ria­łów okre­śla osob­ny Regu­la­min Publikacji.

IV. Usłu­ga newslettera

1. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su, któ­rzy sub­skry­bo­wa­li new­slet­ter, otrzy­mu­ją od Admi­ni­stra­to­ra wia­do­mo­ści e‑mail z listą naj­cie­kaw­szych mate­ria­łów publi­ko­wa­nych w Ser­wi­sie przez ostat­ni tydzień.

2. New­slet­ter sub­skry­bu­je się przy pomo­cy elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza, w któ­rym użyt­kow­nik poda­je adres e‑mail i inne wyma­ga­ne dane. Sub­skryp­cja roz­po­czy­na się, gdy dane te zosta­ną popraw­nie zapi­sa­ne w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym Administratora.

3. Sub­skry­bent może w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z sub­skryp­cji, bez poda­nia przy­czy­ny, korzy­sta­jąc z odpo­wied­niej funk­cji w stop­ce newslettera.

4. Admi­ni­stra­tor jest admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych, któ­re chro­ni, sto­su­jąc zasa­dy przed­sta­wio­ne w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.

V. Warun­ki tech­nicz­ne korzy­sta­nia z tre­ści cyfrowych

1. Do prze­glą­da­nia tre­ści cyfro­wych w for­ma­tach PDF nie­zbęd­na jest apli­ka­cja komputerowa/mobilna, któ­ra umoż­li­wia otwie­ra­nie takich pli­ków – pro­gram Ado­be Reader.

2. Tre­ści cyfro­we w for­ma­tach, o któ­rych mowa wyżej, mogą być prze­glą­da­ne bez moż­li­wo­ści edycji.

3. Tre­ści cyfro­we są wol­ne od zabez­pie­czeń ogra­ni­cza­ją­cych korzystanie.

VI. Regu­la­min komentarzy

1. Użyt­kow­nik Ser­wi­su pod danym mate­ria­łem może pozo­sta­wić swój komentarz.

2. Zabra­nia się umiesz­cza­nia w Ser­wi­sie komen­ta­rzy, których:

  • 1) tre­ści naru­sza­ją pra­wo, w tym w szczególności: 
   • a) tre­ści godzą­cych w cudze dobra osobiste,
   • b) tre­ści pochwa­la­ją­cych komu­nizm lub faszyzm albo negu­ją­cych komu­ni­stycz­ne i faszy­stow­skie zbrodnie,
   • c) tre­ści nawo­łu­ją­cych do nie­na­wi­ści na tle naro­do­wo­ścio­wym, raso­wym, etnicz­nym, wyzna­nio­wym bądź pochwa­la­ją­cych lub zachę­ca­ją­cych do uży­wa­nia przemocy,
   • d) tre­ści naru­sza­ją­cych pra­wa autor­skie innych osób;
 • 2) tre­ści wul­gar­nych i obscenicznych;
 • 3) lin­ków do tre­ści, o któ­rych mowa w poprzed­nich punktach;
 • 4) wypo­wie­dzi naru­sza­ją­cych zasa­dy ety­kie­ty, w tym zwłasz­cza wypo­wie­dzi, któ­rych jedy­nym celem jest obra­ża­nie innych komentujących;
 • 5) tre­ści utrud­nia­ją­cych dys­ku­sję, w tym wypo­wie­dzi nie na temat, zdu­pli­ko­wa­nych, w języ­ku innym niż pol­skim lub z rażą­cym naru­sze­niem zasad oraz wypo­wie­dzi, któ­rych for­ma, treść lub kon­tekst nie pozo­sta­wia­ją wąt­pli­wo­ści, że mają na celu unie­moż­li­wie­nie lub utrud­nie­nie dys­ku­sji (trol­ling);
 • 6) reklam;
 • 7) tek­stu w nawia­sach trój­kąt­nych i kodu HTML.

3. Komen­ta­rze użyt­kow­ni­ków są moderowane.

4. Admi­ni­stra­tor ma pra­wo usu­nąć cały komen­tarz, któ­ry naru­sza Regu­la­min, lub nie­zgod­ne z Regu­la­mi­nem frag­men­ty komen­ta­rza. W miej­scu inge­ren­cji zosta­wia się odpo­wied­nią adnotację.

5. Nie­zgod­ne z Regu­la­mi­nem komen­ta­rze moż­na zgła­szać Admi­ni­stra­to­ro­wi e‑mailem na adres: redakcja@tytus.edu.pl. W zgło­sze­niu nale­ży podać link do komen­ta­rza i wska­zać naru­szo­ne punk­ty Regulaminu.

VII. Pra­wa wła­sno­ści intelektualnej

1. Pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej do wszel­kich tre­ści dostęp­nych w Ser­wi­sie, w szcze­gól­no­ści pra­wa autor­skie w zakre­sie wcho­dzą­cych w jego skład ele­men­tów gra­ficz­nych, słow­nych i słowno-graficznych, roz­wią­zań nawi­ga­cyj­nych, wybo­ru i ukła­du pre­zen­to­wa­nych w ramach Ser­wi­su tre­ści, pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej i przy­słu­gu­ją Admi­ni­stra­to­ro­wi lub pod­mio­tom, z któ­ry­mi Admi­ni­stra­tor zawarł sto­sow­ne umowy.

2. Użyt­kow­nik ma pra­wo do korzy­sta­nia z wszel­kich mate­ria­łów zamiesz­czo­nych w ramach Ser­wi­su jedy­nie w zakre­sie dozwo­lo­ne­go użyt­ku. Wyko­rzy­sty­wa­nie mate­ria­łów w innym zakre­sie jest dopusz­czal­ne wyłącz­nie na pod­sta­wie wyraź­nej pisem­nej zgo­dy udzie­lo­nej przez Administratora.

3. Jeśli na stro­nie z arty­ku­łem lub innym dostęp­nym w ser­wi­sie mate­ria­łem zazna­czo­no, że są przed­mio­tem wol­nej licen­cji, z mate­ria­łów tych wol­no korzy­stać sto­sow­nie do warun­ków wska­za­nej tam licencji.

VIII. Pra­wa, obo­wiąz­ki i odpo­wie­dzial­ność Organizatora

1. Admi­ni­stra­tor dokła­da wszel­kiej sta­ran­no­ści, aby tre­ści arty­ku­łów i innych mate­ria­łów publi­ko­wa­nych w Ser­wi­sie były praw­dzi­we, rze­tel­ne i merytoryczne.

2. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga jed­nak, że arty­ku­ły i mate­ria­ły, o któ­rych mowa wyżej, mają cha­rak­ter wyłącz­nie infor­ma­cyj­ny i użyt­kow­ni­cy, któ­rzy zamie­rza­ją wyko­rzy­stać je w życiu, powin­ni je wcze­śniej zweryfikować.

3. Admi­ni­stra­tor publi­ku­je spro­sto­wa­nia zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy – Pra­wo prasowe.

4. Admi­ni­stra­tor nie odpo­wia­da za komen­ta­rze i inne tre­ści doda­wa­ne przez użytkowników.

5. Admi­ni­stra­tor nie odpo­wia­da za treść reklam, z wyjąt­kiem reklam pro­duk­tów i usług dostar­cza­nych przez nie­go samego.

6. Admi­ni­stra­tor nie odpowiada:

 • a) za szko­dy spo­wo­do­wa­ne korzy­sta­niem z Ser­wi­su w spo­sób nie­zgod­ny z pra­wem lub regulaminem;
 • b) za szko­dy powsta­łe w związ­ku z prze­rwa­mi w dzia­ła­niu Serwisu;
 • c) za szko­dy użyt­kow­ni­ka, któ­re ten poniósł, wyko­rzy­stu­jąc infor­ma­cje, pora­dy lub wska­zów­ki zawar­te w arty­ku­łach i innych publi­ko­wa­nych w ser­wi­sie mate­ria­łach, z wyjąt­kiem infor­ma­cji, porad i wska­zó­wek doty­czą­cych korzy­sta­nia z Ser­wi­su i Dostęp­nych w Ser­wi­sie Usług.

7. W przy­pad­ku stwier­dze­nia, że Użyt­kow­nik naru­sza posta­no­wie­nia okre­ślo­ne w niniej­szym Regu­la­mi­nie, Admi­ni­stra­tor ma pra­wo pod­jąć wszel­kie dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do napra­wie­nia ponie­sio­nej w związ­ku z tym szkody.

8. Admi­ni­stra­tor może pozba­wić Użyt­kow­ni­ka pra­wa do korzy­sta­nia z Ser­wi­su, jak rów­nież może ogra­ni­czyć jego dostęp do czę­ści lub cało­ści zaso­bów Ser­wi­su, lub Dostęp­nych w Ser­wi­sie Usług, ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, w przy­pad­ku naru­sze­nia przez Użyt­kow­ni­ka niniej­sze­go Regu­la­mi­nu lub obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

IX. Rekla­ma­cje

1. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Ser­wi­su w ter­mi­nie 7 dni, licząc od dnia, w któ­rym doszło do zda­rze­nia będą­ce­go przy­czy­ną rekla­ma­cji na adres Admi­ni­stra­to­ra lub adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej redakcja@tytus.edu.pl.

2. Rekla­ma­cja powin­na zawie­rać w swej tre­ści: imię, nazwi­sko Użyt­kow­ni­ka, adres pocz­to­wy, jak rów­nież dokład­ny opis i powód reklamacji.

3. Rekla­ma­cja roz­pa­try­wa­na jest przez Admi­ni­stra­to­ra w ter­mi­nie nie dłuż­szym niż 30 dni od daty sku­tecz­ne­go jej zło­że­nia. O spo­so­bie roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji nale­ży nie­zwłocz­nie powia­do­mić Użyt­kow­ni­ka ją składającego.

4. Rekla­ma­cję wnie­sio­ną po ter­mi­nie okre­ślo­nym w pkt 3 oraz będą­ca następ­stwem nie­za­sto­so­wa­nia się do niniej­sze­go Regu­la­mi­nu pozo­sta­wia się bez roz­po­zna­nia, o czym Admi­ni­stra­tor nie­zwłocz­nie powia­da­mia Użytkownika.

5. Admi­ni­stra­tor nie dopusz­cza moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji, o któ­rych mowa w usta­wie z dnia 23 wrze­śnia 2016 r. o poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niu spo­rów kon­su­menc­kich (Dz.U.2016.1823).

X. Posta­no­wie­nia końcowe

1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie znaj­du­ją wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go, w tym zwłasz­cza prze­pi­sy usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­ga elek­tro­nicz­ną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219 t.j.), usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz.U. 2016 r., poz. 922 t.j), usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz.U. 2017 r., poz.880 t.j.) usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 t.j.), usta­wie z dnia 23 wrze­śnia 2016 r. o poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niu spo­rów kon­su­menc­kich (Dz.U.2016.1823) i Kodek­su cywilnego.

2. Regu­la­min wcho­dzi w życie 1 sierp­nia 2023 r.

3. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga pra­wo zmia­ny Regulaminu.

4. Zmia­ny w Regu­la­mi­nie sta­ją się wią­żą­ce następ­ne­go dnia po ich opu­bli­ko­wa­niu, jed­nak bez skut­ku dla zawar­tych wcze­śniej umów o świad­cze­nie usług płatnych.

5. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je o zmia­nach w Regu­la­mi­nie, w mia­rę moż­li­wo­ści z co naj­mniej 7‑dniowym wyprze­dze­niem. Nie doty­czy to zmian takich jak aktu­ali­za­cji lin­ków czy danych kontaktowych.