W sobo­tę 25 listo­pa­da 2023 w hali spor­to­wej Kór­nic­kie­go Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA w Kór­ni­ku odby­ła się II edy­cja Festi­wa­lu Matematyki.

Set­ki rodzin z dzieć­mi bra­ły aktyw­ny udział w inte­rak­tyw­nych zaję­ciach, któ­re opra­co­wa­li i przed­sta­wia­li, w roz­ryw­ko­wej for­mie, pasjo­na­ci Kró­lo­wej nauk. Byli wśród nich stu­den­ci i absol­wen­ci stu­diów mate­ma­tycz­nych (zwłasz­cza kie­run­ku nauczy­ciel­skie­go) i innych, mło­dzież ze szkół śred­nich oraz aka­de­mi­cy, któ­rzy potra­fią w przy­stęp­ny spo­sób dzie­lić się swo­ją nauko­wą pasją.

Poniż­sze zdję­cia dobrze uka­zu­ją atmos­fe­rę sobot­nie­go wydarzenia.

Cóż to za widok! Uśmiech­nię­te dzie­ci, w róż­nym wie­ku, któ­re z zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­czą w zaba­wach i grach, zarów­no wyma­ga­ją­cych współ­pra­cy w gru­pie (np. sieć sor­tu­ją­ca), jak i indy­wi­du­al­nych, poka­zach robo­tów, warsz­ta­tach (np. o wyobraź­ni prze­strzen­nej) lub cier­pli­wie cze­ka­ją na swo­ją kolej.

Odpo­wie­dzial­ni za łami­głów­kę Prze­kła­da­niec (będą­cą wer­sją słyn­nej Wie­ży Hanoi) mogli prze­ko­nać się na wła­sne oczy, że z wyzwa­niem prze­ło­że­nia w odpo­wied­niej kolej­no­ści drew­nia­nych krąż­ków z jed­ne­go sto­su na dru­gi stos (przy uży­ciu trze­cie­go), w ogra­ni­czo­nym do 2,5 minu­ty cza­sie, zna­ko­mi­cie pora­dzi­ła sobie 5‑letnia Julia.

Były też pro­po­zy­cje dla star­szych dzie­ci, np. labo­ra­to­rium sta­ty­stycz­ne, czy warsz­ta­ty o sztucz­kach kar­cia­nych (i ich związ­ku z binar­nym kodo­wa­niem infor­ma­cji). Dla naj­młod­szych było miej­sce, gdzie cze­ka­ły na dzie­ci kolorowanki.

W tego­rocz­nej edy­cji Festi­wa­lu nowo­ścią były eks­po­na­ty, któ­re Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie zaku­pi­ła od muzeum Mathe­ma­ti­kum w Gies­sen. Oprócz wspo­mnia­ne­go już Prze­kła­dań­ca, był to inte­rak­tyw­ny stół ze świa­teł­ka­mi (nie­ła­twym wyzwa­niem było włą­czyć wszyst­kie albo wyłą­czyć je wszyst­kie – przy­cisk obej­mo­wał swym dzia­ła­niem trzy świa­teł­ka!) oraz duży stół o sze­ścio­kąt­nym kształ­cie, gdzie przy sze­ściu sta­no­wi­skach udo­stęp­nio­ne były drew­nia­ne puz­zle (np. tan­gram) i inne łamigłówki.

Oczy­wi­ście nie zabra­kło kon­kur­sów z nagro­da­mi. Żad­ne z dzie­ci uczest­ni­czą­cych w Festi­wa­lu nie wycho­dzi­ło bez nagród: na pod­sta­wie dzien­nicz­ka z pie­cząt­ka­mi, poświad­cza­ją­cy­mi udział w zaję­ciach i spro­sta­niu róż­nym festi­wa­lo­wych zma­ga­niom, dzie­ci otrzy­my­wa­ły róż­ne rze­czo­we nagro­dy (np. gry planszowe).

Bar­dzo dzię­ku­je­my Sta­ro­ście Powia­tu Poznań­skie­go, panu Jano­wi Grab­kow­skie­mu, oraz Mar­szał­ko­wi Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, panu Mar­ko­wi Woź­nia­ko­wi, za obję­cie patro­na­tu hono­ro­we­go nad wyda­rze­niem, a Poznań­skie­mu Oddzia­ło­wi Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Mate­ma­tycz­ne­go oraz Wydzia­ło­wi Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM za patro­nat mery­to­rycz­ny i udo­stęp­nie­nie wysta­wy pla­ka­tów uka­zu­ją­cych zasto­so­wa­nia mate­ma­ty­ki w prze­róż­nych dzie­dzi­nach nauki i tech­ni­ki.

Dzię­ku­je­my tak­że naszym partnerom:
• Powia­to­wi Poznańskiemu
• Fun­da­cji Lotto
• pro­jek­to­wi Cyfro­wa Szko­ła Wiel­ko­pol­ska 2030
• Fun­da­cji PKO Ban­ku Polskiego.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Kór­nic­kie­mu Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA, któ­re gości­ło nas w swo­ich pro­gach, a tak­że ufun­do­wa­ło nagro­dy głów­ne w kon­kur­sie, któ­re będą cie­szyć zwy­cięz­ców aż przez sześć miesięcy!

Dzię­ku­je­my Bia­łej Damie, któ­ra zaszczy­ci­ła nas swo­ją obec­no­ścią i raczy­ła nas pysz­ny­mi jabł­ka­mi, a na pamiąt­kę roz­da­wa­ła zakład­ki do ksią­żek, któ­re star­szych uczest­ni­ków z pew­no­ścią zachę­cą do udzia­łu kon­kur­sach: Mate­ma­tycz­ny Kalen­darz Adwen­to­wy oraz MuMaK!

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się Agen­cji HANDS, któ­ra zor­ga­ni­zo­wa­ła całe wyda­rze­nie od stro­ny tech­nicz­nej dba­jąc o naj­drob­niej­sze nawet szczegóły!

***

Gdy­by chcieć pod­su­mo­wać Festi­wal jed­nym zda­niem, to mogło­by mieć for­mę pyta­nia: Kto powie­dział, że mate­ma­ty­ka nie może być widowiskowa?

Pomy­sło­daw­cy Festi­wa­lu mają prze­ko­na­nie, że takie wyda­rze­nie może istot­nie przy­czy­nić się do roz­bu­dze­nia wśród uczest­ni­ków zain­te­re­so­wa­nia mate­ma­ty­ką. Doświad­cze­nia zdo­by­te w cza­sie Festi­wa­lu będą z kolei pod­sta­wą do opra­co­wa­nia innych dzia­łań, któ­re uświa­do­mią dzie­ciom pod­tekst mate­ma­tycz­ny inte­lek­tu­al­nych gier i zabaw. Osta­tecz­nie celem jest roz­bu­dze­nie u dzie­ci moty­wa­cji do ucze­nia się mate­ma­ty­ki (zdo­by­wa­nia wiedzy).