Sylwetki prowadzących zajęcia festiwalowe


Zaję­cia festi­wa­lo­we opra­co­wa­li i popro­wa­dzą: pra­cow­ni­cy, stu­den­ci i absol­wen­ci Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM, nauczy­cie­le wiel­ko­pol­skich szkół oraz oso­by z nimi współpracujące.

Nata­lia Adamska
Andrzej Adam­ski
Ukoń­czył che­mię na UAM, póź­niej pra­co­wał jako pro­gra­mi­sta. Lubi roz­wią­zy­wać zada­nia logicz­ne i mate­ma­tycz­ne oraz róż­ne łamigłówki.
Grze­gorz Adamski
Dok­to­rant na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Zaj­mu­je się teo­rią gra­fów i teo­rią gier. Jest lau­re­atem wie­lu kon­kur­sów mate­ma­tycz­nych, w tym wie­lo­krot­nym meda­li­stą i zdo­byw­cą zło­te­go meda­lu Mistrzostw Świa­ta w Grach Mate­ma­tycz­nych i Logicznych.
Ali­cja Aleksandrzak
Syl­wia Antoniuk
Alek­san­dra Banach
Kata­rzy­na Bańska
Iza­be­la Bondecka-Krzykowska
Pra­cu­je w Zakła­dzie Logi­ki Mate­ma­tycz­nej, na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Zawo­do­wo zaj­mu­je się logi­ką, histo­rią oraz filo­zo­fią mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki. Jest autor­ką wie­lu publi­ka­cji z tych dzie­dzin nauki. Jej pasją jest popu­la­ry­za­cja mate­ma­ty­ki i informatyki.
Adam Brau­er
Mar­ta Brembor
Absol­went­ka kie­run­ków Naucza­nie Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki oraz Naucza­nie Bio­lo­gii na UAM. Obec­nie nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki i bio­lo­gii w liceum. Zafa­scy­no­wa­na ideą inter­dy­scy­pli­nar­no­ści w naucza­niu, a tak­że kon­struk­ty­wi­stycz­ne­go podej­ścia do zdo­by­wa­nia wie­dzy. Pro­wa­dzi­ła wie­le warsz­ta­tów o tema­ty­ce mate­ma­tycz­nej i biologicznej.
Alek­san­der Brzeźniak
Lice­ali­sta, zapra­wio­ny w festi­wa­lo­wych dzia­ła­niach. Uczest­nik kon­kur­sów mate­ma­tycz­nych, lubi roz­wią­zy­wać łami­głów­ki. Inte­re­su­je się sztu­ka­mi wal­ki i militariami.
Aga­ta Daczkowska
Ali­cja Dąbrowska
Wero­ni­ka Duda
Kata­rzy­na Gehlich
Sta­ni­sław Gołębiewski
Alek­san­dra Górecka
Mar­ty­na Graczyk-Kokosza
Adrian Hof­f­mann
Stu­dent Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej, absol­went Tech­ni­kum Komu­ni­ka­cji o pro­fi­lu tech­nik elek­tro­ener­ge­tyk trans­por­tu szy­no­we­go. Jest fanem spor­tu, gier zespo­ło­wych i zdro­wej rywa­li­za­cji. Bar­dzo lubi zagad­ki mate­ma­tycz­ne, zwłasz­cza te, któ­re trud­no rozwiązać.
Ali­cja Józefiak
Kata­rzy­na Karkowska
Nata­lia Kleszcz
Andrzej Koko­sza
Dok­to­rant w Zakła­dzie Sztucz­nej Inte­li­gen­cji Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Zaj­mu­je się mode­lo­wa­nie i symu­la­cją pro­ce­sów bio­lo­gicz­nych oraz gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą. Jest pasjo­na­tem ori­ga­mi i eks­per­tem w tej dziedzinie.
Bar­ba­ra Kołodziejczak
Pra­cu­je w Zakła­dzie Sztucz­nej Inte­li­gen­cji Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Zawo­do­wo zaj­mu­je się e‑learningiem, w szcze­gól­no­ści inte­li­gent­ny­mi sys­te­ma­mi wspie­ra­ją­cy­mi kształ­ce­nie. Jest autor­ką i współ­au­tor­ką wie­lu publi­ka­cji z tej dzie­dzi­ny. Od dwóch lat pasjo­nu­je się robo­ta­mi i ich zasto­so­wa­niem w edukacji.
Alek­san­dra Komasa
Jan Koma­sa
Mar­ty­na Konopko
Mar­cin Konysz
Alek­san­dra Krzykowska
Albi­na Lapchevska
Stu­dent­ka WMI na kie­run­ku Infor­ma­ty­ka. Jed­no­cze­śnie pra­cu­je jako inży­nier oprogramowania.
Nata­lia Lasek
Nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki oraz zajęć roz­wi­ja­ją­cych kre­atyw­ność w szko­le pod­sta­wo­wej. Sta­żyst­ka w gru­pie Super­bel­frzy RP. Absol­went­ka UAM, na kie­run­ku Naucza­nie mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki. Współ­re­ali­za­tor­ka pro­jek­tów STEAM oraz eTwin­ning m.in.Papierowe Pory Roku. Entu­zjast­ka akty­wi­zu­ją­cych metod naucza­nia oraz wyko­rzy­sty­wa­nia TIK. Pre­le­gent­ka na kon­fe­ren­cjach oraz warsz­ta­tach edu­ka­cyj­nych (m.in. Szko­ła Dydak­ty­ki Mate­ma­ty­ki, Kra­jo­wa Kon­fe­ren­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Nauczy­cie­li Mate­ma­ty­ki). Pro­wa­dzi­ła ogól­no­pol­skie warsz­ta­ty w ramach pro­jek­tu #CoSmicz­na lek­cja z przed­mio­tu: Scratch Fun­da­cji Girls Code Fun. Współ­or­ga­ni­za­tor­ka kon­fe­ren­cji Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Dydak­ty­ki Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki. Była wice­pre­ze­ska Koła Nauko­we­go StuD­Mat oraz prze­wod­ni­czą­ca Rady Samo­rzą­du Stu­den­tów WMiI. W 2021 r. otrzy­ma­ła nagro­dę „Spo­łecz­nik roku” za aktyw­ną dzia­łal­ność na rzecz śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go. Two­rzy mate­ria­ły dla nauczy­cie­li oraz pro­wa­dzi stro­nę Edu­ca­tion by L.
Aga­ta Lerczak
Ali­cja Lerczak
Mari­ka Maćkowiak
Jakub Majik
Klau­dia Majik
Ewa Moliń­ska
Kuba Orlik
Ukoń­czył infor­ma­ty­kę na WMI, zało­żył wła­sną fir­mę infor­ma­tycz­ną, lecz nadal utrzy­mu­je kon­takt ze swą alma mater. Od lat ana­li­zu­je wpływ kor­po­ra­cji na cyfro­we swo­bo­dy użyt­kow­ni­ków tech­no­lo­gii. Pro­wa­dzi wykła­dy oraz warsz­ta­ty dla rodzi­ców, uczniów i stu­den­tów z zakre­su bez­pie­czeń­stwa i pry­wat­no­ści w sieci.
Adam Owcza­rek
Juli­ta Paliwoda
Mar­ty­na Paliwoda
Paweł Pere­kiet­ka
Absol­went infor­ma­ty­ki UAM, pasjo­nat łami­głó­wek algo­ryt­micz­nych, autor roz­dzia­łów o algo­ryt­mach i pro­gra­mo­wa­niu pod­ręcz­ni­ka infor­ma­ty­ki dla szkół śred­nich, pomy­sło­daw­ca kon­kur­su matematyczno-informatycznego KOALA. Wie­le lat pra­co­wał jako nauczy­ciel, obec­nie jest redak­to­rem ser­wi­su MuMa.edu.pl.
Mate­usz Piątkowski
Joan­na Polcyn-Lewandowska
Wero­ni­ka Popielska
Krzysz­tof Przesmycki
Michał Ren
Pra­cu­je w Zakła­dzie Teo­rii Algo­ryt­mów i Bez­pie­czeń­stwa Danych Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Zawo­do­wo inte­re­su­je się kryp­to­lo­gią i bez­pie­czeń­stwem danych. Jest wybit­nym dydak­ty­kiem, zdo­byw­cą naj­więk­sze­go w tej dzie­dzi­nie tro­feum UAM, przy­zna­wa­ne­go przez stu­den­tów: tytu­łu Pra­ecep­tor Opti­mus. Jest rów­nież nie­stru­dzo­nym popu­la­ry­za­to­rem mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki, współ­or­ga­ni­za­to­rem festi­wa­li, kon­fe­ren­cji i warsz­ta­tów dydaktycznych.
Kata­rzy­na Rybarczyk
Pro­fe­sor na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Zawo­do­wo zaj­mu­je się bada­nia­mi w dzie­dzi­nie mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki teo­re­tycz­nej. Popu­la­ry­za­tor­ka mate­ma­ty­ki. Pro­wa­dzi­ła lek­cje w kla­sie aka­de­mic­kiej w VII LO w Pozna­niu. Ma na swo­im kon­cie licz­ne wykła­dy pro­mu­ją­ce mate­ma­ty­kę, też wykra­cza­ją­ce tema­ty­ką poza zakres jej badań nauko­wych. W mło­do­ści fina­list­ka olim­pia­dy mate­ma­tycz­nej i lau­re­at­ka wie­lu innych kon­kur­sów mate­ma­tycz­nych. Na co dzień wiel­ka miło­śnicz­ka łamigłówek.
Kata­rzy­na Seemann
Nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, dla któ­rej wpro­wa­dza­nie dzie­ci w świat mate­ma­ty­ki to pasja.
Danu­ta Sibilska
Jed­na z naj­lep­szych absol­wen­tek UAM – odzna­czo­na w 2023 r. Meda­lem Rek­to­ra UAM. Ukoń­czy­ła kie­ru­nek Naucza­nie mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki. Aktu­al­nie jest nauczy­ciel­ką mate­ma­ty­ki w poznań­skim liceum i jed­no­cze­śnie stu­dent­ką WMI na kie­run­ku Matematyka.
Ange­li­ka Skorupińska
Julia Skrzyp­czak
Michał Skrzyp­czak
Wik­to­ria Smardz
Kata­rzy­na Sobstyl
Sonia Soko­łow­ska
Zofia Ste­phan
Stu­dent­ka kie­run­ku naucza­nie mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki na UAM, gdzie dzia­ła w Kole Nauko­wym Robo­ty­ki i pro­wa­dzi warsz­ta­ty z robo­ty­ki dla naj­młod­szych. Inte­re­su­je się empa­tycz­ną komu­ni­ka­cją w szko­le oraz psy­cho­lo­gią społeczną.
Iza­be­la Suli
Oli­wia Szkwarkowska
Alek­san­dra Szwanka
Pau­li­na Szymańska
Kata­rzy­na Taczała
Karo­li­na Tonak
Ukoń­czy­ła inży­nier­skie stu­dia infor­ma­tycz­ne oraz licen­cjac­kie stu­dia polo­ni­stycz­ne; obec­nie jest w trak­cie reali­za­cji stu­diów II stop­nia. Lau­re­at­ka pro­gra­mu „Nowe Tech­no­lo­gie dla Dziew­czyn” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cyj­ną „Per­spek­ty­wy” oraz fir­mę Intel; fina­list­ka Stu­denc­kie­go Nobla w kate­go­rii nauk tech­nicz­nych. Na co dzień pra­cu­je w Poznań­skim Par­ku Naukowo-Technologicznym; pro­wa­dzi warsz­ta­ty poświę­co­ne m.in. prze­twa­rza­niu języ­ka natu­ral­ne­go; roz­wi­ja wła­sną dzia­łal­ność edukacyjną.
Maciej Tonak
Zuzan­na Walczak
Daria Wale­rian
Adam Weresz­czyń­ski
Stu­dent WMI na kie­run­ku Naucza­nie mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki. Nauczy­ciel mate­ma­ty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej. Miło­śnik sza­chów oraz gier wszel­kiej maści. Entu­zja­sta kawy, gry na gita­rze oraz psychologii.
Olga Wło­chal
Mar­ce­li­na Woźniczak
Stu­dent­ka kie­run­ku Naucza­nie Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki na UAM. Dzia­ła w Stu­denc­kim Inter­dy­scy­pli­nar­nym Kole Dydak­ty­ki Mate­ma­ty­ki StuD­Mat, w któ­rym prze­pro­wa­dza warsz­ta­ty z ori­ga­mi, orga­ni­zu­je kon­kur­sy i współ­or­ga­ni­zu­je wyda­rze­nia. Absol­went­ka szko­ły muzycz­nej I stop­nia, roz­wi­ja­ją­ca pasje zwią­za­ne z mate­ma­ty­ką, muzy­ką i sztuką.
Patry­cja Woźniczak
Ukoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie na kie­run­ku Peda­go­gi­ka, spe­cjal­ność: edu­ka­cja ele­men­tar­na i język angiel­ski. Oprócz tego skoń­czy­ła stu­dia licen­cjac­kie na kie­run­ku Naucza­nie mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki, a tak­że stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku Peda­go­gi­ka, spe­cjal­ność: doradz­two zawo­do­we i per­so­nal­ne. Aktu­al­nie nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki i infor­ma­ty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, a tak­że szkol­ny dorad­ca zawo­do­wy. Speł­nia swo­je marze­nia. Uwiel­bia pra­cę z dzieć­mi, zarów­no tymi młod­szy­mi, jak i starszymi.
Maciej Zie­mer
Nauczy­ciel mate­ma­ty­ki w poznań­skim liceum, absol­went Wydzia­łu Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki UAM. Reali­za­tor wie­lu autor­skich pomy­słów na lek­cje mate­ma­ty­ki w uję­ciu prak­tycz­nym – labo­ra­to­ria mate­ma­tycz­ne, lek­cje fabu­la­ry­zo­wa­ne, któ­ry­mi się dzie­li na licz­nych kon­fe­ren­cjach, festi­wa­lach i wyda­rze­niach. Jego celem jest odcza­ro­wa­nie mate­ma­ty­ki i poka­za­nie, że ona napraw­dę po coś jest każ­de­mu potrzebna.