Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Festi­wa­lu Mate­ma­ty­ki w Kór­ni­ku, któ­ry odbę­dzie się 25 listo­pa­da 2023 roku w Kór­nic­kim Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu OAZA.
Wię­cej infor­ma­cji znaj­dą Pań­stwo na stro­nie: muma.edu.pl/festiwal-matematyki